Regulation & F.T.I. Provision

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 5

ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

พ.ศ. 2540

-----------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับที่ 5 ว่าด้วย
กลุ่มสมาชิก พ.ศ.2531 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2540”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

“สภา” หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

“ประธานสภา” หมายถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกทุกประเภทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“กลุ่มสมาชิก” หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ ซึ่งปรากฎ ในบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ หรือบัญชีแก้ไขเพิ่มเติม
การเรียกชื่อกลุ่มสมาชิก ให้เป็นไปตาม ที่คณะกรรรมการกำหนด

“กรรมการกลุ่ม” หมายถึง กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่

“คณะกรรมการกลุ่มสมาชิก” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่

“กลุ่มอุตสาหกรรม” หมายถึง กลุ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบ อุตสาหกรรม หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
หรือชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ตามที่ คณะกรรมการจำแนกกลุ่มไว้

“กลุ่มท้องที่” หมายถึง กลุ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท หรือชนิดเดียวกันหรือต่างกัน แต่อยู่ในเขต
ท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามที่คณะกรรมการของสภาจำแนกกลุ่มไว้
 

การจำแนกกลุ่มสมาชิก

ข้อ 4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในระหว่างหมู่สมาชิก คณะกรรมการอาจจัดให้มีกลุ่มสมาชิกได้ โดยจำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่แล้วแต่กรณี

ข้อ 5. เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษเป็นกรณี ๆ ไปให้สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบรายในกรณีของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสี่สิบราย
ในกรณีของกลุ่มท้องที่ อาจมีคำขอต่อประธานสภาให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่เพิ่มขึ้นใหม่จากที่คณะกรรมการมีมติจัดตั้ง
ไว้แล้วก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือแสดงถึงเหตุผลที่ขอให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่และสถานที่ที่จะตั้งเป็นที่ทำการ
ของกลุ่มสมาชิกดังกล่าว ให้ประธานสภานำคำขอตามวรรคหนึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาและมีมติในเรื่องนี้

ข้อ 6. สมาชิกที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกของสภา

(2) เป็นสมาชิกที่คณะกรรมการจัดให้เป็นสมาชิกกลุ่ม

(3) ในกรณีกลุ่มอุตสาหกรรม ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

(4) ในกรณีกลุ่มท้องที่ ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมอยู่ในเขตท้องที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

 

ข้อ 7. สมาชิกอาจเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ดังนี้

(1) โดยคณะกรรมการจัดให้เข้าเป็นสมาชิก หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก หรือ

(2) โดยคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก ซึ่งจะพิจารณารับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6 เข้าเป็นสมาชิก หรือให้พ้นจากการเป็นสมาชิกตามอำนาจที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

 

การจัดตั้งกลุ่มสมาชิก

ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จัดตั้งกลุ่มสมาชิก ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็น
คณะผู้ก่อตั้งกลุ่มสมาชิก มีอำนาจดำเนินการเรียกประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อพิจารณากำหนดข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก และเลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และมีอำนาจดำเนินการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ เมื่อที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกมีมติรับข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกและเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่ากลุ่มสมาชิกได้จัดตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันดังกล่าว

ข้อ 9. เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกแล้ว ให้คณะกรรมการกลุ่มสมาชิกดำเนินกิจกรรมหรือทำ นิติกรรมใด ๆ ในนามของกลุ่มสมาชิกนั้น ๆ
ภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกและสมาชิกของกลุ่มสมาชิก การดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผล
ผูกพันสภาทางกฎหมาย แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 10. ให้กลุ่มสมาชิกใช้ข้อบังคับตามแบบที่สภากำหนดหรือที่สภาจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในอนาคต กลุ่มสมาชิก
อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก หรือกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ขึ้นใช้กับกลุ่มสมาชิกของตนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแบบข้อบังคับกลุ่มสมาชิกที่สภากำหนดตาม วรรคหนึ่ง มติของคณะกรรมการ ข้อบังคับของสภา
หรือกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สิทธิและหน้าที่ของกลุ่มสมาชิก

ข้อ 11. กลุ่มสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิกกลุ่มละหนึ่งคนเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประเภทแต่งตั้ง

ข้อ 12. กลุ่มสมาชิกมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม
ต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ของสภา

ข้อ 13. กลุ่มสมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก ข้อบังคับของสภา และกฎหมายว่า ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) นำส่งสำเนาข้อบังคับที่กลุ่มสมาชิกกำหนดขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้สภาภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มสมาชิกมีมติให้กำหนดขึ้น
หรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

(3) นำส่งรายชื่อสมาชิกของกลุ่มสมาชิก กรณีเป็นนิติบุคคลให้แจ้งรายชื่อตัวแทนสามคน ของสมาชิกนั้น
ให้สภาภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากใน ระหว่างปีมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก
หรือรายชื่อตัวแทนให้นำส่งรายชื่อสมาชิกและ/หรือรายชื่อตัวแทนที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนตามวรรคหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
กับผู้แทนที่มีอำนาจเต็มที่ได้จดทะเบียนไว้กับสภา

(4) นำส่งสำเนารายงานการประชุมของกลุ่มสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก ให้สภาทุกครั้งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมนำส่งสำเนารายงานประจำปี แสดงผลงานของกลุ่มสมาชิกในปีที่ล่วงมาที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของกลุ่มสมาชิก ให้สภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มสมาชิก

(6) นำส่งสำเนางบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายของกลุ่มสมาชิกในปีที่ล่วงมา ซึ่งรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกอนุมัติแล้ว ให้สภา ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีของกลุ่มสมาชิก

(7) ช่วยเหลือกิจกรรมของสภาตามที่สภาร้องขอ

 

คณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
 

ข้อ 14. เพื่อให้กิจการของกลุ่มสมาชิกดำเนินไปโดยเรียบร้อย ให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกเลือกคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
ขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนกรรมการตามที่ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกจะกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนโดยเลือกตั้ง
จากตัวแทนของสมาชิกสามัญคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกมีวาระ อยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิกและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

ข้อ 15. เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
มีอำนาจสั่งให้กรรมการกลุ่มสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง หากคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งตัวแทนของสมาชิกสามัญตามจำนวนที่เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิกรักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกชุดใหม่

 

การประชุมและการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก
 

ข้อ 16. การประชุมและการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

 

การพ้นจากสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ใช้แบบข้อบังคับกลุ่มสมาชิกที่สภากำหนด

(2) ไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับนี้

(3) ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่ม สมาชิก และคณะกรรมการมีมติ
ให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(4) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้อบังคับของสภา
หรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอน สถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(5) มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการเป็นกลุ่มสมาชิกต่อไป และคณะกรรมการมีมติ
ให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(6) มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มสมาชิกต่อไป และ คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

ข้อ 18. เมื่อคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก ให้กลุ่มสมาชิกนั้นหมดสถานภาพ
การเป็นกลุ่มสมาชิกทันที และ

(1) ให้เลิกใช้ชื่อกลุ่มสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่ว่าภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือชื่อที่มี คำว่า
“สภาอุตสาหกรรม” หรือคำว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือชื่อที่เป็นภาษาไทยว่า
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่อ่านว่า แปลว่า หรือหมายความถึง
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(2) ให้เลิกใช้ตราของกลุ่มสมาชิกและสภา
 

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 19. ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการตีความข้อบังคับนี้ก็ดี หรือจากการที่ข้อบังคับนี้มิได้บัญญัติครอบคลุมไว้ก็ดี ให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด

 

บทเฉพาะกาล
 

ข้อ 20. กลุ่มสมาชิกใดที่มีข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้กลุ่มสมาชิกนั้นแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศใช้
ข้อบังคับนี้ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540

 

ลงชื่อ

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

บัญชีกลุ่มสมาชิก

กลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 27 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันดังนี้

1. กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์

2. กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

3. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

4. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

6. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

7. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

8. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

9. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิคส์

10. กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

11. กลุ่มอุตสาหกรรมยา

12. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

13. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

14. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

15. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น

16. กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

17. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

18. กลุ่มอุตสาหกรรมหนัง

19. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

20. กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

21. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

22. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

23. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า

24. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

25. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

26. กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

27. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

กลุ่มท้องที่ แบ่งออกเป็น 20 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบ
  อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เค

2. กลุ่มท้องที่จังหวัดขอนแก่น

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดขอนแก่น

3. กลุ่มท้องที่จังหวัดสงขลา

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสงขลา

4. กลุ่มท้องที่จังหวัดปทุมธานี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปทุมธานี

5. กลุ่มท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

6. กลุ่มท้องที่จังหวัดระยอง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง

7. กลุ่มท้องที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี
  และจังหวัดใกล้เคียง

8. กลุ่มท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

9. กลุ่มท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

10. กลุ่มท้องที่จังหวัดนครราชสีมา

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา

11. กลุ่มท้องที่จังหวัดสระบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสระบุรี

12. กลุ่มท้องที่จังหวัดชลบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี

13. กลุ่มท้องที่จังหวัดลำปาง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลำปาง

14. กลุ่มท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

15. กลุ่มท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

16. กลุ่มท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

17. กลุ่มท้องที่จังหวัดราชบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดราชบุรี

18. กลุ่มท้องที่จังหวัดสุรินทร์

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสุรินทร์

19. กลุ่มท้องที่จังหวัดกระบี่

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดกระบี่

20. กลุ่มท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อกลุ่มท้องที่เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2541

21. กลุ่มท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

22. กลุ่มท้องที่จังหวัดเพชรบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเพชรบุรี

23. กลุ่มท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

24. กลุ่มท้องที่จังหวัดพิจิตร

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพิจิตร

25. กลุ่มท้องที่จังหวัดลำพูน

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลำพูน

26. กลุ่มท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

27. กลุ่มท้องที่จังหวัดลพบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดลพบุรี

28. กลุ่มท้องที่จังหวัดภูเก็ต

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดภูเก็ต

29. กลุ่มท้องที่จังหวัดชัยภูมิ

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชัยภูมิ

30. กลุ่มท้องที่จังหวัดแพร่

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดแพร่

31. กลุ่มท้องที่จังหวัดตาก

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดตาก

32. กลุ่มท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

33. กลุ่มท้องที่จังหวัดปัตตานี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดปัตตานี

34. กลุ่มท้องที่จังหวัดตราด

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดตราด

35. กลุ่มท้องที่จังหวัดหนองคาย

ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดหนองคาย

36. กลุ่มท้องที่จังหวัดเชียงราย

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเชียงราย

37. กลุ่มท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

38. กลุ่มท้องที่จังหวัดนนทบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนนทบุรี

39. กลุ่มท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

40. กลุ่มท้องที่จังหวัดนครปฐม

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครปฐม

41. กลุ่มท้องที่จังหวัดนครสวรรค์

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครสวรรค์

42. กลุ่มท้องที่จังหวัดระนอง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระนอง

43. กลุ่มท้องที่จังหวัดชุมพร

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชุมพร

44. กลุ่มท้องที่จังหวัดจันทบุรี

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดจันทบุรี

45. กลุ่มท้องที่จังหวัดตรัง

 • ประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดตรัง


 

Counter : 36948

E-News Letter F.T.I.

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย