พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 10

ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการ

พ.ศ.2535

____________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(10) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกข้อบังคับเกี่ยวกับอำนาจดำเนินการ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 10 ว่าด้วย การมอบอำนาจดำเนินการ พ.ศ.2535"

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

"สภา" หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ประธานสภา" หมายถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ผู้อำนวยการบริหาร" หมายถึง ผู้อำนวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

จุดมุ่งหมาย

ข้อ 4. สภามีจุดมุ่งหมายในเรื่องอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(1) เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจของตนเอง

 

การมอบอำนาจดำเนินการ

ข้อ 5. คณะกรรมการเป็นผู้มอบอำนาจให้ประธานสภา และประธานสภา เป็นผู้มอบต่อให้พนักงานตามที่เห็นเหมาะสมได้

 

การใช้อำนาจดำเนินการ

ข้อ 6. พนักงานทุกระดับไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ตนเอง ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามอนุมัติทุกกรณี ยกเว้น ประธานสภา และพนักงานบางระดับซึ่งอนุมัติบางเรื่องให้ตนเองได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

 

ขอบเขตการใช้อำนาจดำเนินการ

ข้อ 7. ผู้ดำรงตำแหน่งงาน หรือผู้รักษาการแทน ที่ได้รับแต่งตั้งสามารถใช้อำนาจดำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการได้ทันที โดยมิต้องได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้นั้น

ข้อ 8. การใช้อำนาจดำเนินการให้ใช้เฉพาะงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ข้อ 9. "ผู้รักษาการแทน" ให้มีอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่รักษาการในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อ 10. ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน และผู้มีอำนาจอนุมัติไม่อยู่ปฏิบัติงานตามปกติผู้ใต้บังคับบัญชาต่ำกว่าหนึ่งระดับ พิจารณาดำเนินการไปก่อน แล้วรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออนุมัติภายหลัง

ข้อ 11. งานใดที่มิได้รวมไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ ให้นำเสนอต่อประธานสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2535

ลงชื่อ

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนคนอ่าน : 156324 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย