พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 11

ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2535

---------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 (7) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2530 คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ยกเลิกข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฉบับที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี และการเงินของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535"

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

"สภา" หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ประธานสภา" หมายถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"เหรัญญิก" หมายถึง เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"ผู้อำนวยการบริหาร" หมายถึง ผู้อำนวยการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

"การบัญชี" หมายถึง การบันทึกรายการทางการเงิน ตลอดจนลูกหนี้เจ้าหนี้ และทรัพย์สินต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไว้เป็นหลักฐานว่าได้มีการรับจ่าย โอน เพิ่ม ลด รายการทางการเงินหรือสิ่งที่มีค่าแทนตัวเงิน รวมทั้งภาระผูกพันด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ ไปอย่างไรบ้าง

"การเงิน" หมายถึง การรับหรือจ่ายเงินหรือสิ่งที่มีค่าแทนตัวเงินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตามข้อบังคับนี้

การบัญชีและการเงิน

ข้อ 4. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป และมีการควบคุมภายในที่ดี

 

ข้อ 5. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

(1) ให้ฝากเงินของสภาในธนาคารหนึ่งธนาคารใดหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่มีธนาคารพาณิชย์ค้ำประกัน หรือซื้อตั๋วแลกเงินที่มีรัฐบาลให้การค้ำประกัน

(2) การเปิดหรือปิดบัญชีของสถาบันธนาคารหนึ่งธนาคารใดหรือสถาบันการเงินอื่นใด

(3) ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใด

 

ข้อ 6. เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการตรวจสอบการเงิน และการบัญชีของสภา ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการกำหนด

 

ข้อ 7. เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เสนอรายงานแสดงฐานะการเงินต่อคณะกรรมการทุกเดือน

 

ข้อ 8. เหรัญญิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมด้วยงบการเงินประจำปีที่แสดงให้ทราบฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบก่อนวันประชุมสามัญประจำปีไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

 

ข้อ 9. ผู้อำนวยการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัต ิทางการบัญชีและการเงิน ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน ของสภา และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อเหรัญญิก ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อประธานสภา

 

การตรวจสอบบัญชี

ข้อ 10. การตรวจสอบบัญชีให้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งทุกปี

ข้อ 11. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจกระทำได้ดังนี้

(1) ตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระหว่างเวลาอันสมควร

(2) สอบถามกรรมการหรือพนักงานไม่ว่าคนหนึ่งคนใด

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2535

ลงชื่อ

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนคนอ่าน : 157383 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย