พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 12

ว่าด้วยการออกระเบียบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543

-----------------------------------------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 (10)  แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530  คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกข้อบังคับว่าด้วยการออกระเบียบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไว้ดังนี้
ข้อ  1.   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 12 ว่า
ด้วยการออกระเบียบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2543 ”  
ข้อ  2.   ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน  2543  เป็นต้นไป
ข้อ  3.   ในข้อบังคับนี้
“สภา”       หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ”    หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
“ประธานสภา”      หมายถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   “ข้อบังคับสภา”      หมายถึง ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อ  4.  ให้ประธานสภามีอำนาจออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานภายในเกี่ยวกับกิจการของสภา
ข้อ  5.     บรรดาระเบียบที่ออกตามข้อบังคับสภาฉบับนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบรรดาข้อบังคับสภาฉบับอื่นใดที่มีผลใช้บังคับ
ข้อ   6.     เมื่อประธานสภาได้ออกระเบียบตามข้อบังคับนี้แล้ว ให้ประธานสภาแจ้งให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

ให้ไว้ ณ วันที่  18  กันยายน  2543

( ลงนามแล้ว)
(นายทวี  บุตรสุนทร)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

จำนวนคนอ่าน : 157384 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย