พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 4

ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขา

พ.ศ. 2531

-------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  21(4)  และมาตรา 41  แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 ว่าด้วย การจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสำนักงานสาขา พ.ศ. 2531"

 

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3. คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมีมติเห็นสมควรให้จัดตั้ง สำนักงานสาขาของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นในจังหวัดใดนอกจากกรุงเทพมหานครก็ได้ เพื่อทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและทำหน้าที่ประสานงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านธุรการแก่กลุ่มสมาชิก ตามที่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบหมายหรือที่คณะกรรมการกลุ่มสมาชิกร้องขอ

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2531

ลงชื่อ

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนคนอ่าน : 157390 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย