พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 5

ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

พ.ศ. 2540

-----------------------------------------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  9  และมาตรา   21  (5)   แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับที่ 5 ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2531 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2552”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

“สภา” หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ประธานสภา” หมายถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกทุกประเภทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“กลุ่มสมาชิก” หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ ซึ่งปรากฎ ในบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ หรือบัญชีแก้ไขเพิ่มเติมการเรียกชื่อกลุ่มสมาชิก ให้เป็นไปตาม ที่คณะกรรรมการกำหนด

“กรรมการกลุ่ม” หมายถึง กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่

“คณะกรรมการกลุ่มสมาชิก” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่

“กลุ่มอุตสาหกรรม” หมายถึง กลุ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบ อุตสาหกรรม หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท หรือชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ตามที่ คณะกรรมการจำแนกกลุ่มไว้

“กลุ่มท้องที่” หมายถึง กลุ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท หรือชนิดเดียวกันหรือต่างกัน แต่อยู่ในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ตามที่คณะกรรมการของสภาจำแนกกลุ่มไว้
 

การจำแนกกลุ่มสมาชิก

ข้อ 4. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในระหว่างหมู่สมาชิก คณะกรรมการอาจจัดให้มีกลุ่มสมาชิกได้ โดยจำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่แล้วแต่กรณี

ข้อ 5. เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษเป็นกรณี ๆ ไปให้สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบรายในกรณีของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสี่สิบรายในกรณีของกลุ่มท้องที่ อาจมีคำขอต่อประธานสภาให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่เพิ่มขึ้นใหม่จากที่คณะกรรมการมีมติจัดตั้งไว้แล้วก็ได้  โดยทำเป็นหนังสือแสดงถึงเหตุผลที่ขอให้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่และสถานที่ที่จะตั้งเป็นที่ทำการของกลุ่มสมาชิกดังกล่าว ให้ประธานสภานำคำขอตามวรรคหนึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาและมีมติในเรื่องนี้

ข้อ 6. สมาชิกที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกของสภา

(2) เป็นสมาชิกที่คณะกรรมการจัดให้เป็นสมาชิกกลุ่ม

(3) ในกรณีกลุ่มอุตสาหกรรม ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

(4) ในกรณีกลุ่มท้องที่ ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมอยู่ในเขตท้องที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

 

ข้อ 7. สมาชิกอาจเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ดังนี้

(1) โดยคณะกรรมการจัดให้เข้าเป็นสมาชิก หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิก หรือ

(2) โดยคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก ซึ่งจะพิจารณารับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 6 เข้าเป็นสมาชิก หรือให้พ้นจากการเป็นสมาชิกตามอำนาจที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

 

การจัดตั้งกลุ่มสมาชิก

ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จัดตั้งกลุ่มสมาชิก ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็น
คณะผู้ก่อตั้งกลุ่มสมาชิก มีอำนาจดำเนินการเรียกประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อพิจารณากำหนดข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก และเลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ และมีอำนาจดำเนินการอย่างอื่นเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้ เมื่อที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกมีมติรับข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกและเลือกตั้งคณะกรรมการ กลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่ากลุ่มสมาชิกได้จัดตั้งขึ้นนับตั้งแต่วันดังกล่าว

ข้อ 9. เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกแล้ว ให้คณะกรรมการกลุ่มสมาชิกดำเนินกิจกรรมหรือทำ นิติกรรมใด ๆ ในนามของกลุ่มสมาชิกนั้น ๆ
ภายใต้การควบคุมและรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกและสมาชิกของกลุ่มสมาชิก การดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผล
ผูกพันสภาทางกฎหมาย แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 10. ให้กลุ่มสมาชิกใช้ข้อบังคับตามแบบที่สภากำหนดหรือที่สภาจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในอนาคต กลุ่มสมาชิก
อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก หรือกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมในเรื่องอื่น ๆ ขึ้นใช้กับกลุ่มสมาชิกของตนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับแบบข้อบังคับกลุ่มสมาชิกที่สภากำหนดตามวรรคหนึ่ง มติของคณะกรรมการ ข้อบังคับของสภา
หรือกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สิทธิและหน้าที่ของกลุ่มสมาชิก

ข้อ 11. กลุ่มสมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิกกลุ่มละหนึ่งคนเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประเภทแต่งตั้ง

ข้อ 12. กลุ่มสมาชิกมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม
ต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ของสภา

ข้อ 13. กลุ่มสมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก ข้อบังคับของสภา และกฎหมายว่า ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) นำส่งสำเนาข้อบังคับที่กลุ่มสมาชิกกำหนดขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้สภาภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่กลุ่มสมาชิกมีมติให้กำหนดขึ้น
หรือแก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

(3) นำส่งรายชื่อสมาชิกของกลุ่มสมาชิก กรณีเป็นนิติบุคคลให้แจ้งรายชื่อตัวแทนสามคน ของสมาชิกนั้น
ให้สภาภายในเดือนมกราคมของทุกปี หากใน ระหว่างปีมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก
หรือรายชื่อตัวแทนให้นำส่งรายชื่อสมาชิกและ/หรือรายชื่อตัวแทนที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนตามวรรคหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
กับผู้แทนที่มีอำนาจเต็มที่ได้จดทะเบียนไว้กับสภา

(4) นำส่งสำเนารายงานการประชุมของกลุ่มสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก ให้สภาทุกครั้งภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมนำส่งสำเนารายงานประจำปี แสดงผลงานของกลุ่มสมาชิกในปีที่ล่วงมาที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของกลุ่มสมาชิก ให้สภาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของกลุ่มสมาชิก

(6) นำส่งสำเนางบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายของกลุ่มสมาชิกในปีที่ล่วงมา ซึ่งรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกอนุมัติแล้ว ให้สภา ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีของกลุ่มสมาชิก

(7) ช่วยเหลือกิจกรรมของสภาตามที่สภาร้องขอ

 

คณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
 

ข้อ 14. เพื่อให้กิจการของกลุ่มสมาชิกดำเนินไปโดยเรียบร้อย ให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกเลือกคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
ขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนกรรมการตามที่ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มสมาชิกจะกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนโดยเลือกตั้ง
จากตัวแทนของสมาชิกสามัญคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกมีวาระ อยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิกและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

ข้อ 15. เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
มีอำนาจสั่งให้กรรมการกลุ่มสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง หากคณะกรรมการกลุ่มสมาชิก
ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งตัวแทนของสมาชิกสามัญตามจำนวนที่เห็นสมควร เป็นคณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิกรักษาการ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกชุดใหม่

 

การประชุมและการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก
 

ข้อ 16. การประชุมและการดำเนินการของกลุ่มสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มสมาชิก

 

การพ้นจากสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

ข้อ 17. ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ใช้แบบข้อบังคับกลุ่มสมาชิกที่สภากำหนด

(2) ไม่ปฏิบัติตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับนี้

(3) ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่ม สมาชิก และคณะกรรมการมีมติ
ให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(4) ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้อบังคับของสภา
หรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอน สถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(5) มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่ประสงค์จะดำเนินการเป็นกลุ่มสมาชิกต่อไป และคณะกรรมการมีมติ
ให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

(6) มีพฤติการณ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มสมาชิกต่อไป และ คณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก

ข้อ 18. เมื่อคณะกรรมการมีมติให้เพิกถอนสถานภาพการเป็นกลุ่มสมาชิก ให้กลุ่มสมาชิกนั้นหมดสถานภาพ
การเป็นกลุ่มสมาชิกทันที และ

(1) ให้เลิกใช้ชื่อกลุ่มสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่ว่าภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือชื่อที่มี คำว่า
“สภาอุตสาหกรรม” หรือคำว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือชื่อที่เป็นภาษาไทยว่า
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่อ่านว่า แปลว่า หรือหมายความถึง
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(2) ให้เลิกใช้ตราของกลุ่มสมาชิกและสภา
 

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 19. ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการตีความข้อบังคับนี้ก็ดี หรือจากการที่ข้อบังคับนี้มิได้บัญญัติครอบคลุมไว้ก็ดี ให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด

 

บทเฉพาะกาล
 

ข้อ 20. กลุ่มสมาชิกใดที่มีข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้กลุ่มสมาชิกนั้นแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของกลุ่มสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศใช้
ข้อบังคับนี้ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540

 

ลงชื่อ

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

บัญชีกลุ่มสมาชิก

กลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 27 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันดังนี้

1. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

3. กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

4. กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

6. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

7. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

9. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

10. กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

11. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

12. กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์

13. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

14. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

15. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

16. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

17. กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น

18. กลุ่มอุตสาหกรรมยา

19. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

20. กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

21. กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

22. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

23. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

24. กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

25. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

26. กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

27. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

28. กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

30. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

31. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

32. กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

33. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

34. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

35. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

36. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

37. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

38. กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์

39. กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

กลุ่มท้องที่ คณะกรรมการจำแนกกลุ่มของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท หรือชนิดเดียวกัน หรือต่างกัน แต่อยู่ในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันออกเป็น 74 จังหวัด

     1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

     2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

     3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

     4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

     5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

     6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

     7. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

     8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

     9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

     10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

     11. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

     12. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

     13. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

     14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

     15. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

     16. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

     17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

     18. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

     19. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

     20. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

     21. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

     22. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

     23. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

     24. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

     25. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

     26. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

     27. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

     28. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     29. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

     30. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

     31. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     32. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

     33. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

     34. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

     35. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

     36. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

     37. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

     38. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

     39. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

     40. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

     41. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

     42. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

     43. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

     44. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

     45. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

     46. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

     47. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

     48. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

     49. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

     50. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

     51. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

     52. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

     53. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

     54. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

     55. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

     56. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

     57. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

     58. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

     59. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

     60. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

     61. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

     62. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

     63. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

     64. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

     65. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     66. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

     67. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

     68. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

     69. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

     70. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

     71. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

     72. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

     73. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

     74. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 

จำนวนคนอ่าน : 156314 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย