พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 6

ว่าด้วยค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการ

พ.ศ.2531

____________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(6) แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2530 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2540/10 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 และโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนด ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงที่จะพึงเรียกเก็บจากสมาชิกไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ว่าด้วยค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการ พ.ศ.2540”

 

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้

“ค่าลงทะเบียน” หมายความว่า เงินที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่ง ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะต้องชำระ เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ค่าบำรุง” หมายความว่า เงินบำรุงประจำปีที่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะต้องชำระให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าประจำทุกปี โดยต้องชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับปีแรกที่เข้าเป็นสมาชิกให้ชำระตามส่วนของระยะเวลาที่เป็นสมาชิก โดยคำนวณเป็นรายไตรมาส และชำระพร้อมกับค่าลงทะเบียน

 

ข้อ 4. อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงให้เป็นดังนี้

4.1 สมาชิกสามัญ

- ค่าลงทะเบียนเป็นเงินรายละ 2,000 บาท

- ค่าบำรุงประจำปีคิดเป็นเงินตามประเภทดังนี้

4.1.1 ประกอบอุตสาหกรรมโดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย โรงงานให้คิดค่าบำรุงตามอัตรารายรับ ในปีก่อนปีที่ผ่านมาดังนี้

- กิจการที่มีรายรับไม่เกิน 50 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 1,000 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 2,400 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 100 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 4,800 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 6,000 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 8,000 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 10,000 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 1,500 แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 15,000 บาท/ปี

- กิจการที่มีรายรับเกินกว่า 2,000 ล้านบาท/ปี ค่าบำรุง 20,000 บาท/ปี

4.1.2 ค่าบำรุงของสมาคมการค้า คิดตามจำนวนสมาชิกของสมาคมการค้านั้น ๆ โดย

- มีสมาชิกไม่เกิน 50 ราย ค่าบำรุง 50,000 บาท/ปี

- มีสมาชิกเกินกว่า 50 ราย ค่าบำรุง 100,000 บาท/ปี

4.2 สมาชิกสมทบประเภทนิติบุคคล

- ค่าลงทะเบียนเป็นเงินรายละ 2,000 บาท

- ค่าบำรุงประจำปีเป็นเงินรายละ 2,400 บาท

4.3 สมาชิกสมทบประเภทบุคคลธรรมดา

- ค่าลงทะเบียน เป็นเงินรายละ 300 บาท

- ค่าบำรุงประจำปีเป็นเงินรายละ 600 บาท

(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 )

ข้อ 4. ทวิ คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับปรุงค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงตามข้อ 4 ได้ โดยต้องคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ที่เหมาะสม การปรับปรุงค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ดังกล่าวจะต้องกระทำห่างกันไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่การปรับปรุงครั้งหลังสุด และให้เพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของอัตราค่าครองชีพ ที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ การปรับปรุงค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ครั้งหลังสุด โดยให้นำดัชนีราคาผู้บริโภคของกระทรวงพาณิชย์เป็นหลักในการคำนวณ
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2538)

 

ข้อ 4. ตรี ในกรณีที่เป็นสมาชิกของสภาในระหว่างปี ให้คิดค่าบำรุงประจำปี สำหรับปีแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงสมาชิกภาพในปีแรกโดยคำนวณเป็นไตรมาส
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541)

 

ข้อ 5. ค่าบริการ อันได้แก่ ค่าออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองคุณภาพสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการในการจัดสัมมนา จัดประชุม หรือจัดนิทรรศการ เป็นต้นนั้น ให้คิดตามความเหมาะสม ของบริการนั้น ๆ

 

บทเฉพาะกาล

ข้อ 6. การที่สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ชำระ ค่าบำรุงประจำปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามอัตราค่าบำรุงของสมาคมอุตสาหกรรมไทย และการที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2532 ได้ชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ประจำปีแก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2531 ตามอัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง ของสมาคม อุตสาหกรรมไทยนั้น ให้ถือเป็นการสมบูรณ์ต่อเมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว และให้เริ่มใช้อัตราค่าบำรุงใหม ่ตามข้อบังคับนี้กับสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2531

ลงชื่อ

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

จำนวนคนอ่าน : 157392 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย