พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 7

ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2531

____________________

( ยกเลิกโดยมติคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2535/44 เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 และให้ใช้ ข้อบังคับฉบับที่ 10 ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการ พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการบัญชีและการเงิน ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แทน )

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2531

ลงชื่อ

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนคนอ่าน : 156316 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย