พ.ร.บ.และข้อบังคับส.อ.ท.

พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530
หน้าหลัก | ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2 | ฉบับที่ 3 | ฉบับที่ 4 | ฉบับที่ 5 | ฉบับที่ 6 | ฉบับที่ 7 | ฉบับที่ 8 | ฉบับที่ 9
| ฉบับที่ 10 | ฉบับที่ 11 | ฉบับที่ 12 | ฉบับที่ 13 | ฉบับที่ 14 | ฉบับที่ 15 | ฉบับที่ 16 | ฉบับที่ 17 | ฉบับที่ 18
| ฉบับที่ 19 | ฉบับที่ 20 | ฉบับที่ 21 | ฉบับที่ 22 | ฉบับที่ 23

ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 9

ว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรย่อและตรา

ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2531

____________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(10) แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วย ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรย่อและตราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรย่อและตราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540”


ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป


ข้อ 3. สำนักงานใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร


ข้อ 4. ชื่อเป็นภาษาอังกฤษของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียกว่า “THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES”


ข้อ 5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อเป็นภาษาไทยว่า “ส.อ.ท.” และใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “F.T.I.”


ข้อ 6. ตราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีรูปลักษณะดังนี้

ข้อ 7. ตราของกลุ่มสมาชิกให้มีรูปลักษณะดังนี้

 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม


ให้กลุ่มสมาชิกใช้ตราตามแบบที่กำหนด แบบของตราที่กำหนดนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภากลุ่มสมาชิกอาจใช้ตราดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ ตราประทับ หรือเพื่อการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกได้

      กลุ่มสมาชิกต้องไม่ใช้ตราในการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระเบียบข้อบังคับของสภา และมติของคณะกรรมการ

      สภาโดยคณะกรรมการมีอำนาจระงับหรือยกเลิกการใช้ตราของกลุ่มสมาชิกเมื่อใดก็ได้ และกลุ่มสมาชิกต้องปฏิบัติตามทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภา
      (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547)

  ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2531
ลงชื่อ  
  (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)
  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน : 157386 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย