กิจกรรม ส.อ.ท.

APEC CARD


__________
 
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค
APEC | ABTC

 

คุณสมบัติ
ผู้สมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปค APEC CARD

1. บริษัทหรือผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น)
     ไม่ค้างค่าบำรุงสมาชิกฯ ดำเนินกิจการมาแล้วเกิน 3 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนบริษัทและเป็นนิติบุคคลเท่านั้น (กรณีสมาชิกประเภทสมาคม ให้สิทธิ์เฉพาะกรรมการสมาคมเท่านั้น) 
 
 
กรณีเป็นสมาชิกฯ (สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น)
ตรวจสอบสถานะ
การเป็นสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

Check status >

 
หรือ ลิงค์ตรวจสอบข้อมูล
 

กรณีไม่เป็นสมาชิกฯ (สมาชิกประเภท สน. และ ทน. เท่านั้น)

สมัครสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

Registration Membership >

 
หรือ ลิงค์สมัครสมาชิก
.
   
 
หมายเหตุ
กรณีตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน เพื่อใช้สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC
ก่อนการสมัคร ABTC Online
 

    นักธุรกิจอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)

2. เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

    ที่มีเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

    เป็นธุรกิจที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

    และมีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

    นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (อายุหนังสือเดินทางแนะนำเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี)

3. การเดินทาง (เพื่อติดต่อธุรกิจ) และเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีทางอาญา

    หรือไม่เคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองจากประเทศที่ร่วมโครงการฯ

 

 

 

 

การสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่Website : https://abtc-jsccib.org 

         **ในระหว่างดำเนินการขอบัตรนักธุรกิจ APEC ห้ามขอวีซ่าธุรกิจ 19 เขตเศรษฐกิจและห้ามเปลี่ยนชื่อบริษัท **  

 

หากมีความจำเป็นในการเดินทาง

            -  เช็คสถานะการอนุมัติของประเทศที่ต้องการเดินทาง ถ้าอนุมัติแล้วดำเนินการขอออกบัตรชั่วคราว (ผ่านระบบออนไลน์)

            -  กรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตืจากประเทศที่ต้องการเดินทาง กรุณาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ก่อนไปขอวีซ่า

             ***กรณีการขอออกบัตรชั่วคราว บัตรจะใช้ได้เฉพาะประเทศที่อนุมัติแล้วเท่านั้น***

การสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานระบบ : หนึ่งบริษัทสามารถมีตัวแทนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ 5 คน โดยตัวแทนแต่ละคนสามารถทำการสมัครให้กับพนักงานในบริษัทได้ไม่จำกัดจำนวน และตัวแทน 1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 2 บริษัทเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครรายละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชำระค่าธรรมเนียมโดยการพิมพ์เอกสารประกอบการชำระเงินจากระบบ Online นำไปชำระที่ “ธนาคารกสิกรไทย” ชื่อบัญชี คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เลขที่บัญชี 0081910898 และโหลดหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซด์อีกครั้ง (ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากไม่ผ่านการพิจารณา)

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครขอบัตรฯ ไม่ผ่านการพิจารณาของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ทางสำนักงานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) ขอหักค่าดำเนินงานจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตรที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว 

** บัตรมีอายุ 5 ปี บัตรจะหมดอายุตามพาสปอร์ตก่อนในครั้งแรก ลูกค้าต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ต บัตรจึงจะมีอายุต่อเนื่องครบ 5 ปีจากบัตรเดิม **

 

 

                                       

 เอกสารแนบทุกไฟล์ ต้องสแกนเป็น ไฟล์สี เท่านั้น

*ในระหว่างการสมัครห้ามเปลี่ยนหนังสือเดินทาง*

 

กรณี เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนมีอำนาจเต็ม

กรณี ที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ

หรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม

1.ไฟล์สีหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันและฉบับก่อนหน้าที่ใช้ในช่วง ปีที่ผ่านมา (ทุกหน้าที่มีการประทับเข้า-ออกและวีซ่าที่เคยได้รับ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะหน้าแรกและหน้าสุดท้าย ห้ามลงนามทับหรือขีดคาดบนหนังสือเดินทาง (PDF เท่านั้น) 

   (กรณีไม่มีหนังสือเดินทางฉบับก่อนให้ทำเอกสารชี้แจง)

1.ไฟล์สีหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันและฉบับก่อนหน้าที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ทุกหน้าที่มีการประทับเข้า-ออกและวีซ่าที่เคยได้รับ) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะหน้าแรกและหน้าสุดท้ายห้ามลงนามทับหรือขีดคาดบนหนังสือเดินทาง(PDF เท่านั้น)  

  (กรณีไม่มีหนังสือเดินทางฉบับก่อนให้ทำเอกสารชี้แจง)

2. ไฟล์ลายเซ็น ใช้ปากกาสีดำ พื้นสีขาว (JPG เท่านั้น) เหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน      (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียดขั้นต่ำ50 x 50 pixels ไม่เกิน 300 x 600 pixels) (ตัวอย่างลายเซ็น)

2. ไฟล์ลายเซ็น ใช้ปากกาสีดำ พื้นสีขาว (JPG เท่านั้น) เหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน  (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียดขั้นต่ำ50 x 50 pixels ไม่เกิน 300 x 600 pixels) (ตัวอย่างลายเซ็น)

3. ไฟล์สีรายการ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัครขอจากธนาคารเท่านั้นซึ่งต้องมีชื่อผู้สมัครและเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เ่ทานั้น (PDF เท่านั้น) 

3. ไฟล์สีรายการ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้สมัครขอจากธนาคารเท่านั้นซึ่งต้องมีชื่อผู้สมัครและเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น (PDF เท่านั้น) 

4. ไฟล์รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (JPG เท่านั้น) ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels) (รูปตัวอย่าง)

4. ไฟล์รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (JPG เท่านั้น) ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พื้นหลังเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels) (รูปตัวอย่าง)

5. ไฟล์สีหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (รวมวัตถุ ประสงค์ทุกหน้า) โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี  (PDF เท่านั้น) (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)

5. ไฟล์สีหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (รวมวัตถุ ประสงค์ทุกหน้า) โดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 1 ปี (PDF เท่านั้น) (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท)

6. กรณี ไม่มีชื่อในหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ต้องแนบไฟล์สีเอกสารผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพานิชย์เท่านั้น ไม่เกิน 1 ปี (PDF เท่านั้น)  (ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท) 

6. ไฟล์สีหนังสือรับรองการทำงาน ที่ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ต้องระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มปฏิบัติงาน) พร้อมระบุวัตถุประสงค์เพื่อสมัครบัตรเอเปค (PDF เท่านั้น) 

 

7. ไฟล์สีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ           (ต้องเป็นชื่อบริษัทเดียวกับที่ออกหนังสือรับรอง         การทำงาน) ต้องประทับตราบริษัท มีเลขที่และ          เล่มที่ของเอกสาร**ต้องมี** (PDF เท่านั้น) 


อ้างอิง : คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) https://www.jsccib.org/th/apec_business 

กรณีการขอออกบัตรชั่วคราว  บัตรจะใช้ได้เฉพาะประเทศที่อนุมัติแล้วเท่านั้น (เช็คจากเลขApplication Number)

กรณีการต่ออายุบัตร (แนะนำให้มาต่ออายุบัตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

        สำหรับบัตร ABTC ที่ถืออยู่หมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนของการสมัครใหม่ และแนบไฟล์สีสแกนบัตร ABTC ที่หมดอายุ ในการยื่นเอกสารสมัครด้วย  (ต้องเป็นไฟล์ JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB) 

 กรณีเร่งด่วน 

            ผู้สมัครบัตรฯสามารถขอให้ออกบัตรชั่วคราว หรือ Interim Card เพื่อนำไปใช้เร่งด่วน แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครบัตรฯต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรชั่วคราว ใบละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท และเมื่อได้รับการอนุมิติครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งเป็นบัตรจริงให้โดยอัตโนมัติ โดยบัตรชั่วคราวก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้สมัครบัตรฯจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรจริงที่ได้รับ การอนุมัติครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน 

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง เนื่องจากหมดอายุ หรือ เล่มเต็ม ชำรุด ก่อนบัตร ABTC หมดอายุ ซึ่งจะทำให้บัตร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎในบัตรที่ถืออยู่ และบัตร ABTC ที่ได้รับจะมีวันหมดอายุเท่าเดิม เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

1. ไฟล์สีบัตร ABTC เดิม (ต้องเป็นไฟล์ JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB)     

2. ไฟล์สีหน้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่       

3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)    

 กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

         ผู้ถือบัตรจะต้องยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนเหมือนการสมัครใหม่ และใช้ระยะเวลารการอนุมัติประมาณ 4 เดือน

กรณีบัตรสูญหาย

        เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีดังนี้

         1.ไฟล์สีใบแจ้งความ (ต้องเป็นไฟล์ JPG และขนาดไม่เกิน 10 MB) โดยระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ 

         2.ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   

 

      หลังการสมัครบัตรฯประมาณ 2 เดือน ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้ง Application Number จากสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร. เพื่อผู้สมัครฯใช้ในตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้

      1.เข้าไปที่ เวปไซด์   https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html  

      2.หลังจากนั้น Click Thailand ช่อง Economy of Application

      3.ใส่หมายเลข Application Number ที่ช่อง Application Number  

      4.กด Enter เพื่อทราบสถานะของการอนุมัติ หากครบ 19 เขตเศรษฐกิจจะได้รับการติดต่อจาก กกร.เพื่อรับบัตร APEC หรือติดต่อที่คุณยุวดี พีสันเทียะ  โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 4230   

 

วิธีการใช้บัตรฯ

- ผู้ถือบัตรเดินทางฯ จะต้องใช้ร่วมกับหนังสือเดินทางซึ่งมีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตรเดินทางเท่านั้น

- วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสั้น ไม่ใช่เพื่อเข้าไปทำงาน หรือท่องเที่ยว

 กรณีที่บัตรใกล้หมดอายุ ให้ตรวจสอบระยะเวลาของวีซ่าที่เหลือ ที่สถานฑูตของประเทศที่ต้องการเดินทาง                  โดยแจ้งข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล 

 

 

**คู่มือการใช้บัตรคลิ๊กที่นี่**

 ติดต่อสอบถาม :

สอบถามการใช้งานและแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ

Line@ ( Line id : @abtc-thailand )

E-mail : abtc@jsccib.org

ผู้สมัครสามารถหาคำตอบและวิธีการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น เช่น การ upload ไฟล์หลักฐานการชำระเงิน , การ upload เอกสาร

เพิ่มเติมจะต้องทำอย่างไร , กรณีที่ไม่ได้รับ E-mail จากระบบทำอย่างไร ฯลฯ ผู้สมัครสามารถดูได้จากหน้า FAQ ตามลิงค์นี้ 

https://abtc-jsccib.org/faq.html

 สอบถามข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ

โทร 02-345-1145  E-mail : piyachats@fti.or.th 

ติดต่อรับบัตร

คุณยุวดี  พึสันเทียะ สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.

อาคารจุลินทร์ ล่ำซำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่ 150/ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม.       

โทร 02-018-6888 ต่อ 4230 และ 02-622-2179   Email: yuwadee@jsccib.org
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
27 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนอ่าน:
64549

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย