กิจกรรม ส.อ.ท.

การเปิดรับสมัครนักธุรกิจภาคเอกชนเข้าศึกษาหลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

 การเปิดรับสมัครนักธุรกิจภาคเอกชนเข้าศึกษาหลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2562

ตามที่ ภาครัฐ ประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ได้เปิดรับสมัครหลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในส่วนของภาคเอกชน และมีการจัดสรรที่นั่งให้กับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอแจ้งมายังกรรมการ ส.อ.ท. ทุกท่านทราบและท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถ download ใบสมัคร, รายละเอียดหลักสูตร และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้จาก   www.fti.or.th   หัวข้อ  ปฏิทินกรรมการ ส.อ.ท. และ  ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานมาที่ น..ผกาวรรณ สาผิว ฝ่ายงานกรรมการและสำนักงาน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มทรก. ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น..ผกาวรรณ  สาผิว โทรศัพท์ 0 2345 1020    

**************************************

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร

คลิก
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
12 มีนาคม 2562
จำนวนคนอ่าน:
977

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย