กองเลขาธิการ

รายชื่อกองลเขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2561-2563

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ที่ปรึกษา
2
นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ ที่ปรึกษา
3
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ที่ปรึกษา
4
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษา
5
ดร.สมชัย ว่องอรุณ ที่ปรึกษา
6
นายอโศก อุปัทยา ที่ปรึกษา
7
พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล ประธาน
8
นางกรภัคร์ มีสิทธิตา รองเลขาธิการ
9
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ รองเลขาธิการ
10
นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่อนเดช รองเลขาธิการ
11
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ
12
นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองเลขาธิการ
13

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง

รองเลขาธิการ
14
นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการ
15
น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองเลขาธิการ
16
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการ
17
นายไพรัฒน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการ
18
น.ส.ภัทรินทร์ ลือกาญจนวินิช รองเลขาธิการ
19
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ รองเลขาธิการ
20
นายยงสิน ยุวธานนท์ รองเลขาธิการ
21
นายรัชวุฒิ กฤตสิน รองเลขาธิการ
22
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ รองเลขาธิการ
23
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองเลขาธิการ
24
นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ รองเลขาธิการ
25
นายสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการ
26
นายสุวัฒน์ กมลพนัส รองเลขาธิการ
27
นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองเลขาธิการ
28
น.ส.อรวรรณ ศิริวราสันติ์ รองเลขาธิการ
29
นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ รองเลขาธิการ
30
นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ
31
นายอสิ ตัณสถิตย์ รองเลขาธิการ
32
นายอำนาจ ยะโสธร รองเลขาธิการ
 
   

จำนวนคนอ่าน : 25874 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย