ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนประจำเดือนเมษายน2560

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้
1.เรื่องเพื่อขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)    
2.เรื่องเพื่อผลักดันในระดับนโยบาย   (ไม่มี)
3.เรื่องเพื่อทราบ  มีจำนวน 9  เรื่อง  ดังนี้
**3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาผลักดันให้มีการแก้ไข
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 ให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเป็น
ผู้ได้รับการยกเว้นให้อนุญาตนำเข้ากาเฟอีนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง (ฝ่ายกฎหมาย)
**3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาข้อเสนอการเพิ่มผู้แทนจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... (ฝ่ายกฎหมาย)
   3.3 สายงานเศรษฐกิจ  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการฝากขายสินค้า (Consignment)  (ฝ่ายกฎหมาย) 
   3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  ร้องเรียนเรื่อง  ขอให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  (ฝ่ายกฎหมาย)
   3.5 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  ร้องเรียนเรื่อง ขอแก้ไขประกาศกรมศุลกากรเลขที่ 104/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรของตามประเภท 19 ภาค 4
          แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  (ฝ่ายกฎหมาย)
   3.6 กลุ่มอุตสาหกรรมยา   ร้องเรียนเรื่อง การผลักดันการแก้ไขหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตยา พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559         ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุและสมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเอง (ฝ่ายกฎหมาย)
    3.7 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   ร้องเรียนเรื่อง การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่17) พ.ศ. 2557
 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12)    พ.ศ. 2557   (ฝ่ายกฎหมาย)     
    3.8 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก  ร้องเรียนเรื่อง ปัญหาการนำเข้าดินอุตสาหกรรม(ฝ่ายกฎหมาย)
    3.9  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร้องเรียนเรื่อง  น้ำทิ้งจากระบบ Reverse Osmosis (RO) (สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน) 
                                           ---------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/a/ftikm.com/file/d/0B-0CgMbNArl4NzlMNEFNVE00Z28/view?usp=sharing
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Lalita Kamanyabud
ปรับปรุงเมื่อ:
19 เมษายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
688

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย