ข้อร้องเรียน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2562

1.        เรื่องเพื่อขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)     

2.        เรื่องเพื่อผลักดันในระดับนโยบาย   (ไม่มี)

3.        เรื่องเพื่อทราบ  มีจำนวน 10 เรื่อง   ดังนี้

**3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ร้องเรียนเรื่อง ข้อกังวลกรณีที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีนโยบายจะกำหนดนิยามคำว่า “การก่อสร้าง” (ฝ่ายกฎหมาย)   (เรื่องรับเข้ามาใหม่)

             **3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ร้องเรียนเรื่อง ปัญหาการขึ้นภาษีสรรพสามิต              ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและหัวน้ำหอม (ฝ่ายกฎหมาย)   (เรื่องรับเข้ามาใหม่)

**3.3  กลุ่มอุตสาหกรรมยา ร้องเรียนเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขปัญหาการจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ   (ศูนย์ IEC ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก)

**3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ร้องเรียนเรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 (ฝ่ายกฎหมาย)   (ปิดเรื่องร้องเรียน)

3.5 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 ให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเป็นผู้ได้รับการยกเว้นให้อนุญาตนำเข้ากาเฟอีนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง (ฝ่ายกฎหมาย)

3.6 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาข้อเสนอการเพิ่มผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... (ฝ่ายกฎหมาย)

3.7 สายงานเศรษฐกิจ  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการฝากขายสินค้า (Consignment)  (ฝ่ายกฎหมาย) 

            3.8 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  ร้องเรียนเรื่อง ขอแก้ไขประกาศ          กรมศุลกากรเลขที่ 104/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และพิธีการสำหรับการยกเว้น          อากรของตามประเภท 19 ภาค 4  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ..2530 

        (ฝ่ายกฎหมาย)

            3.9 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ร้องเรียนเรื่อง การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติ   

          จราจรทางบก พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลให้

          สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการขนส่ง

          ทางบก (ฉบับที่ 12)   พ.ศ. 2557   (ฝ่ายกฎหมาย)     

            3.10 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก  ร้องเรียนเรื่อง ปัญหาการนำเข้าดินอุตสาหกรรม

         (ฝ่ายกฎหมาย)      

                            ************************************************************************ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Lalita Kamanyabud
ปรับปรุงเมื่อ:
23 เมษายน 2562
จำนวนคนอ่าน:
162

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย