ข้อร้องเรียน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2562

 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้

1.เรื่องเพื่อขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ไม่มี)     
2.เรื่องเพื่อผลักดันในระดับนโยบาย   (ไม่มี)
3.เรื่องเพื่อทราบ  มีจำนวน 8 เรื่อง   ดังนี้ 
3.1  กลุ่มอุตสาหกรรมยา ร้องเรียนเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐแก้ไข
ปัญหาการจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ   (ศูนย์ IEC ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก)
**3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ร้องเรียนเรื่อง ข้อกังวลกรณีที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีนโยบายจะกำหนดนิยามคำว่า “การก่อสร้าง”
(ฝ่ายกฎหมาย)   
**3.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ร้องเรียนเรื่อง ปัญหาการขึ้นภาษีสรรพสามิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและหัวน้ำหอม (ฝ่ายกฎหมาย)
**3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์  (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 ให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเป็น
ผู้ได้รับการยกเว้นให้อนุญาตนำเข้ากาเฟอีนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง (ฝ่ายกฎหมาย)       (ขอปิดเรื่อง) 
**3.5 สายงานเศรษฐกิจ  ร้องเรียนเรื่อง ขอให้พิจารณาปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการฝากขายสินค้า (Consignment)  (ฝ่ายกฎหมาย)  
     (ขอปิดเรื่อง)
**3.6 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  ร้องเรียนเรื่อง ขอแก้ไขประกาศกรมศุลกากรเลขที่ 104/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรของตาม
ประเภท 19 ภาค 4  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  (ฝ่ายกฎหมาย)  (ขอปิดเรื่อง) 
**3.7 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ร้องเรียนเรื่อง การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12)   พ.ศ. 2557   (ฝ่ายกฎหมาย)  (ขอปิดเรื่อง)
**3.8 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก  ร้องเรียนเรื่อง ปัญหาการนำเข้าดินอุตสาหกรรม (ฝ่ายกฎหมาย)      
 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/2mibDHnที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Lalita Kamanyabud
ปรับปรุงเมื่อ:
17 กันยายน 2562
จำนวนคนอ่าน:
47

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย