จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นสมควรกำหนด "จรรยาบรรณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" ขึ้นไว้เพื่อให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการทั่วไป มีแนวทางปฏิบัติภารกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศ ดังนี้

1. ยึดมั่นในวัตถุประสงค์และอุดมการณ์

1.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงยึดมั่นตามพันธะผูกพันต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2530

1.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงดำเนินการและสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติภารกิจ สอดคล้องกับอุดมการณ์ ในการประกอบการอุตสาหกรรม ตามที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชน และให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรอุตสาหกรรมทั้งด้านคุณธรรมและคุณภาพ

 2. เสริมสร้างสมรรถภาพ และความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

2.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงส่งเสริมและพัฒนาสมรรถ-ภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการอุตสาห-กรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อความเจริญก้าวหน้า ของ อุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

2.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมและ สภา อุตสาหกรรมจังหวัด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนประสานสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ ใน การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่ง

2.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทุกสาขา และทุกพื้นที่ ในฐานะผู้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อก้าวสู่ ความเป็นเลิศ และเพื่อความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน

2.4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงดำเนินการหรือเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง แก้ไข นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่สามารถจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมภายใต้เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่เอื้ออำนวย ให้สามารถดำเนินการได้

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่กำหนด

3.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และจรรยาบรรณของ คณะกรรมการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

3.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะดูแลกวดขันมิให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการใด ๆ ที่ต้องห้าม ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

4. เป็นกลางทางการเมือง เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินงานโดยไม่หวังผล กำไร

4.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด และประสานการดำเนินงานของ คณะกรรมการและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้เป็นไปในทิศทางและหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

4.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเจตนารมย์ที่ชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่เป็น ศูนย์รวมในการประสานงานระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างสรรค์การ พัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีความเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภค

4.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พึงดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยความมีมาตรฐาน คุณธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไร จากการ ดำเนินงาน

 


จำนวนคนอ่าน : 20074 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย