คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

สิทธิประโยชน์ของการเป็น สมาชิก ส.อ.ท.?

คำตอบ

การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม / โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การขอรับการรับรองต่างๆ ดังนี้
4.1 การรับรองฐานะการเงิน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอลดวงเงินค้ำประกัน การได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก จากกรมศุลกากร และสิทธิพิเศษในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว จากกรมสรรพากร
4.2  การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4.3  การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่า และขั้นตอนการเข้าเมือง
ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม
ได้รับเอกสาร Industry Focus ราย 2 เดือน จำนวน 6 เล่มต่อปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
ได้รับ e-mail ฟรี 1 account เนื้อที่ 20 MB (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
ได้รับ e-INDUSTRY FOCUS ซึ่งเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) เดือนละ 2 ฉบับ
ได้รับส่วนลดพิเศษ
• ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20%
• เข้าอบรมสัมมนา ลด 20% - 30%
• เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15% - 20%
• ซื้อสื่อวิชาการ หรือ CD ROM ลด 35%
• ตรวจคุณภาพน้ำ ลด 20%
• ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50%


อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Information F.T.I.
ปรับปรุงเมื่อ:
19 มกราคม 2552
จำนวนคนอ่าน:
8630

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย