คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

ประวัติของสภาอุตสาหกรรมฯ มีไหมค่ะอยากทราบด้วยค่ะ

คำตอบ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries : F.T.I.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510   โดยเริ่มแรกก่อตั้งในนาม   สมาคมอุตสาหกรรมไทย (The Association of Thai Industries-ATI) มีคณะผู้เริ่มก่อตั้งจำนวน 27 คน  และมีนายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกสมาคมฯคนแรก

          ตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แสดงบทบาท และสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยได้เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ในราชกิจจานุเบกษา  ยกฐานะสมาคมอุตสาหกรรมไทยขึ้นเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมไทย ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้แข็งแกร่ง ทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นศูนย์กลางหลัก 4 ด้าน ดังนี้

·       ศูนย์กลางการเชื่อมโยงงานด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ และกับภาคต่างประเทศ

·       ศูนย์บริการด้านพัฒนาอุตสาหกรรม

·       ศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

·       ศูนย์แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกทุกขนาด  และทุกประเภท ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก  โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ทำหน้าที่เป็นปากเสียงและตัวแทนของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย

ปัจจุบัน ส.อ.ท. มีสมาชิกครอบคลุมทั่วประเทศ  มีกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

จากการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดตั้งสถาบันต่างๆขึ้น  เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน ได้แก่

·       สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

·       สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

·       สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand

·       สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

·       สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

·       สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)

·       สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)

·       สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID)

·     สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

·       สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน 

·       สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เร่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ตอบรับวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
17 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
6733

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย