หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

          จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย

 • สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ (อ้างอิงโดยประกาศ กรมศุลกากร ฉบับที่ 12/2556 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ) 

   "ประกาศกรมศุลกากร ฉบับที่ 12/2556 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ" (Download

 • สิทธิประโยชน์ประเภทสิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 • สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี (อ้างอิงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.159/2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)
 • สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (อ้างอิงคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.159/2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)
 • สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน (อ้างอิงโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท .597/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)

 

 1. กรอกแบบข้อมูลประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตามประเภทที่มีความประสงค์ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
 2. ยื่นแบบข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กรณี ผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถยื่นเรื่องได้ที่สภาอุตสาหกรรมภายในจังหวัดของท่านที่ได้รับมอบสิทธิการดำเนินการจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการยื่นเรื่องต่างๆ สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การยื่นเรื่องด้วยตนเอง และ 2) การยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์
 3. เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำการรับเรื่อง และตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร
 4. กระบวนการขั้นตอนการพิจารณา โดยกำหนดในรูปการประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน ซึ่งมีการประชุมพิจารณาทุกเดือน
 5. เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการรับทราบ
 6. การชำระค่าหนังสือรับรองฐานะการเงิน แบ่งเป็น 2 อัตรา ดังนี้ 
 • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT)
 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท (รวม VAT) พร้อมรับหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยสามารถทำการชำระผ่านทางธนาคาร หรือ ทำการชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ นั้นๆ

 

 1.สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 12/2556  

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน 

หนังสือรับรองบริษัท 

ตัวอย่างหนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากธนาคาร 

ตัวอย่างรายงานแสดงข้อมูลยอดการนำเข้า-ส่งออก ในรอบ 3 ปี 

 • ได้ใบรับรองสถานภาพการเป้นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต

 • การนำของเข้า - การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึง ได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ

 • หากสินค้าต้องถูกตรวจทางกายภาพจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยรับการตรวจในลำดับแรกๆ

 • สินค้าที่ส่งออกจะได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศ

 • สิทธิพิเศษอื่นๆ ตามประกาศกรมศุลกากรกำหนด

2.สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน 

หนังสือรับรองบริษัท 

ตัวอย่างหนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากธนาคาร 

ตัวอย่างรายงานแสดงข้อมูลยอดการนำเข้า-ส่งออก ในรอบ 3 ปี 

วัตถุดิบหรือสินค้าไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือ บรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

    3. สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี กรมสรรพากร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการงิน 

หนังสือรับรองบริษัท 

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 15 – 45 วัน  
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

    4. สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน 

หนังสือรับรองบริษัท 

 • การได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่รวดเร็วขึ้น ภายใน 30 – 60 วัน 
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

 

 กำหนดการส่งเอกสาร / การพิจารณา / วันรับหนังสือรับรอง

(กรุณาส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าวันพิจารณา อย่างน้อย 7 วันทำการ )  

 


ตารางวันประชุม / พิจารณา คณะทำงานพิจารณาฐานะการเงิน
ประจำปี 2560   
 
 
  
วิธีการยื่นเอกสาร  

 สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ


          1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
              จ่าหน้าซอง งานออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
              ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4
              เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
              หมายเหตุ : วงเล็บมุมซองว่า เอกสารพิจารณาฐานะการเงิน

          2. ส่งเอกสารด้วยตนเอง
              ติดต่อนางสาวกมลพรรณ หงษ์อุเทน ฝ่ายบริหารองค์กร 
              สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซนซี ชั้น 3 
             ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

 

              การประชุมคณะทำงานพิจารณาฐานะการเงินจะมีการประชุมพิจารณาเดือนละ 2 ครั้ง และหากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สามารถรับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม ทางโทรศัพท์


วิธีการชำระเงิน  

 

สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

          1. กรณีการขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)
              โอนค่าธรรมเนียม สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT) และสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท (รวม VAT) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Click) พร้อมแฟกซ์ใบ pay in มายังหมายเลขโทรสาร 0-2345-1296 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแฟกซ์เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองฐานะการเงินไปให้ทางไปรษณีย์ (EMS)

           หมายเหตุ : หนังสือรับรองฐานะการเงินจะสามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ให้บริษัท หลังจากได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


          2. ชำระเงินด้วยตนเอง
              กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับส่งเอกสารมารับเอกสารพร้อมกับนำเงินมาชำระที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 4 โซนซี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)  และนำใบเสร็จมารับเอกสารที่ฝ่ายบริหารองค์กร ชั้น 3

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวกมลพรรณ หงษ์อุเทน
ฝ่ายบริหารองค์กร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ :  0 2345 1147, 1152 
อีเมลล์ : kamonpanh@off.fti.or.th


การติดต่อสอบถามการขอยื่นแบบ

 

1. กรมสรรพากร (The Revenue Department)
ที่ตั้ง : 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th
โทรศัพท์ : 0-2272-8035
0-2272-8543
0-2272-9122
0-2272-9696
0-2617-3551
   
2. กรมศุลกากร (Thai Customs Department)
ที่ตั้ง : 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ : http://www.customs.go.th/
   
  2.1 กรณีสิทธิประโยชน์ 19 ทวิฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายคืนอากรที่ 1
  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทอาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์
  (พิกัดฯ ตอนที่ 1-39) โทรศัพท์ 02-667-7485
  ฝ่ายคืนอากรที่ 2
  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทสิ่งทอและเครื่องหนัง
  (พิกัดฯ ตอนที่ 40-63) โทรศัพท์ 02-667-7034
  ฝ่ายคืนอากรที่ 3
  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  (พิกัดฯ ตอนที่ 64-83 และ 93-97) โทรศัพท์ 02-667-7061
  ฝ่ายคืนอากรที่ 4
  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
  และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
  (พิกัดฯ ตอนที่ 84-85 และ 90-92) โทรศัพท์ 02-667-7255
  ฝ่ายคืนอากรที่ 5
  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์
  (พิกัดฯ ตอนที่ 86-89) โทรศัพท์02-667-7275
   

 

จำนวนคนอ่าน : 35678 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย