สถาบัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายๆด้าน
ซึ่งสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากสถาบันและหน่วยงานในเครือของสภาอุตสาหกรรมได้ตามการให้บริการ สถาบันต่างๆมีดังนี้


  • เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการด้านกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนของกลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ทแวร์
  • สถาบันที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
  • สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก สอท และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง
  • หน่วยงานที่ทำหน้าที่ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากร โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน
  • เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
  • สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์อย่างบูรณาการ
  • สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล และการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบมาตรฐาน EAN-UCC
  • เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน หรือเป็นศูนย์กลางให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ นำเสนอข้อมูลความต้องการนโยบายในการพัฒนา SMI ภาคผลิต รวมการประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงกับภาครัฐ
  • จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำใต้ดินและน้ำผิวดินของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อรรถประโยชน์และเป็นธรรม
  • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการทดสอบการประยุกต์ใช้ RFID แก่ผู้ประกอบการไทย สนับสนุนกิจกรรมการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมทั้งให้บริการเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสารและให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี RFID ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศเรียน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทุกท่าน ตามที่ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์อาร...
   PAGE :   OF  2     
จำนวนคนอ่าน : 52072 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย