เอกสารระบบคุณภาพ

 
   ส.อ.ท.

 

 

ISO 9001:2015
QMS02073/158

   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 : 2015
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

 

นโยบายคุณภาพ

"ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาระบบงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ "
 

ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพ การให้บริการ ดังนี้

• การจัดประชุมและสัมมนา

• การประกาศนโยบายการบริหารงาน

• รายงานและข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

• การออกหนังสือรับรองต่างๆ แก่สมาชิก

• การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เข้าทำกิจกรรมด้านนโยบาย

• ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์คุณภาพของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี้

 


 ข้อมูล ณ  18 กุมภาพันธ์ 2562

 

จำนวนคนอ่าน : 78444 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย