สมัครงานกับ ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ส.อ.ท. คือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุต-สาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาการประกอบการอุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขยายงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสมาชิก ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท. ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่าย และ 10 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานวุฒิการศึกษาจำนวนอายุเพศ
เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122-35 ปี ชาย/หญิง
วิศวกรโครงการ ปริญญาตรี - ปริญญาโท หลาย22 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภาจังหวัด – งานยุทธศาสตร์ ปริญญาตรี - ปริญญาโท 125-35 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภาจังหวัด – งานส่งเสริมสภาจังหวัด ปริญญาตรี - ปริญญาโท 225-35 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลและสารสนเทศ ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่วิชาการ – สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ปริญญาตรี - ปริญญาเอก 1ระหว่าง 22-35 ชาย/หญิง
นักศึกษาฝึกงาน ปริญญาตรี หลาย20 - 21 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี - ปริญญาโท หลาย22 - 25 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่โครงการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122-28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ - งานอบรมสัมมนา ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 25 ชาย/หญิง
จำนวนคนอ่าน : 135103 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย