สมัครงานกับ ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ส.อ.ท. คือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุต-สาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาการประกอบการอุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขยายงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสมาชิก ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท. ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่าย และ 10 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานวุฒิการศึกษาจำนวนอายุเพศ
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คนพิการ) ปริญญาตรี 1ไม่เกิน 35 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี - ปริญญาโท หลาย22 - 25 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ปริญญาตรี - ปริญญาโท 222 - 25 ชาย/หญิง
จำนวนคนอ่าน : 250019 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย