สมัครงานกับ ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ส.อ.ท. คือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุต-สาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาการประกอบการอุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขยายงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสมาชิก ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท. ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่าย และ 10 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานวุฒิการศึกษาจำนวนอายุเพศ
เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล-งานสมาชิก ปริญญาตรี - ปริญญาโท 124 - 30 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล-งานการตลาด ปริญญาตรี - ปริญญาโท 124 - 30 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สถาบันรหัสสากล ปริญญาตรี - ปริญญาโท 124 - 30 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก – งานออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน และพิจารณ ปริญญาตรี - ปริญญาโท 125 - 30 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม ปริญญาตรี - ปริญญาโท 122 - 28 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คนพิการ) ปริญญาตรี 1ไม่เกิน 35 ชาย/หญิง
นักศึกษาฝึกงาน ปริญญาตรี หลาย20 - 21 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี - ปริญญาโท หลาย22 - 25 ชาย/หญิง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ปริญญาตรี - ปริญญาโท 222 - 25 ชาย/หญิง
จำนวนคนอ่าน : 246645 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย