สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ
จำนวน:
1 ตำแหน่ง
อายุ:
35 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาโท - ปริญญาเอก
คุณสมบัติ:
- เพศ: ชาย/หญิง

- อายุ : ระหว่าง 35 - 45 ปี

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืองานสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์ในงานด้านต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์สัมพันธ์ดี และมีความสนใจด้านการติดต่อประสานงานกับกับหน่วยงานภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ
หมายเหตุ:
รายละเอียดงาน 1. งานสภาธุรกิจประเทศต่างๆ และงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ 2. งานพิธีการระหว่างประเทศต่างๆ 3. งานเขตการค้าเสรี การเจรจาการค้า งานพหุภาคี ทวิภาคี และงานอาเซียน 4. งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานองค์ความรู้เรื่องโลจิสติกส์ โลจิสติกส์การค้า 5. งานส่งเสริมการลงทุน BOI (Borad of Investment ) 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
0-2345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
20 ธันวาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
431


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย