ข่าวส.อ.ท.

เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตรถยนต์ จำนวน 170,784 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 คาดว่าปีนี้เข้าเป้า 1,950,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93


นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีทั้งสิ้น 170,784 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 4.67 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 6.01

 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,808,625 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 2.74

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 69,647 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 13.13 จากการผลิตเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.43

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 755,065 คัน เท่ากับร้อยละ 41.75 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 6.1

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 18 คัน  ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 18.18  รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 176 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 58.78

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 101,119 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.46 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,053,384 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.49

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ทั้งหมด 98,274 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.68 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง ร้อยละ 21.07  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,026,197 คัน เท่ากับร้อยละ 56.74 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.37

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 2,845 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 7.81  รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 27,187 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 5.2

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 94,513 คัน เท่ากับร้อยละ 55.34 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน  2558 ร้อยละ 6.17  ส่วนเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,091,834 คัน เท่ากับร้อยละ 60.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2558 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.54

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตเพื่อการส่งออก 41,627 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 23.43  ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 จำนวน 444,331 คัน เท่ากับร้อยละ 58.85 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 2.61

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2559 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 52,886 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 21.07  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 647,503 คัน เท่ากับร้อยละ 63.1 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 5.79 โดยแบ่งเป็น

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 76,271 คัน เท่ากับร้อยละ 44.66 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 22.15  และเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 716,791 คัน เท่ากับร้อยละ 39.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 12

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 28,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.64  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ 310,734 คัน เท่ากับร้อยละ 41.15 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.52

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2559 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,388 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 42.11  และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ผลิตได้ทั้งสิ้น 378,694 คัน เท่ากับร้อยละ 36.9 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 13.01  

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 230,714 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 18.77 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 163,400 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 20.4 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 67,314 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14.98

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,242,103 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.25 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,680,211 คัน พิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.06 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 561,892 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,771 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 15.3 เนื่องจากปลายปีที่แล้วเริ่มเร่งซื้อรถยนต์มากขึ้นจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จะปรับขึ้นวันที่ 1 มกราคมปีนี้ แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 6.8

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 137,291 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 12.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 8.8

ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 รถยนต์มียอดขาย 681,930 คัน ลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.3  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,613,564 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 6.4

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนพฤศจิกายน 2559 ส่งออกได้ 98,477 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 3.12 ลดลงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง เช่น ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 51,111.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 6.42  

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 73,068.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.85

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,102,395 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.42 มีมูลค่าการส่งออก 585,478.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 7.2

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 824,592.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 6.59

รถจักรยานยนต์

เดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำนวนส่งออก 97,248 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 16.06 โดยมีมูลค่า 4,330.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 12.6

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,706.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 14.19

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 826,452 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 2.46 โดยมีมูลค่า 43,459.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.65

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 47,412.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 2.49

เดือนพฤศจิกายน 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,774.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 0.06

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 872,004.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 6.36
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
21 ธันวาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
461

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย