ข่าวส.อ.ท.

เปิดหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม : Business Revolution and Innovation Network (BRAIN)


 

 จากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประเทศไทยได้เตรียมการรับมือและผลักดันให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ไปสู่ “Value-Base Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทย เปิดตัวหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) เพื่อการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู โฮเทล กรุงเทพฯ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านั้น มักเป็นประเทศที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดเรียนรู้ และ     ไม่หยุดที่จะพัฒนา โดยเฉพาะใน “ยุคดิจิทัล” ที่หลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และเตรียมการรับมือเพื่อการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยเองก็เช่นกัน รัฐบาลปัจจุบันได้มีการผลักดันให้เกิดโมเดลใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0เพื่อพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่ สอดคล้องกับการที่สภาอุตสาหกรรมฯ และคณะผู้บริหารหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business  Revolution and  Innovation Network : BRAIN) รุ่นที่ 1 ประจำ ปี 2560 มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวิสัยทัศน์และผลักดันให้ผู้นำองค์กรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาคธุรกิจเอกชนและผู้แทนหน่วยงานภาคราชการเกิดความสนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ได้รับจากหลักสูตร BRAIN นี้ ไปประยุกต์ใช้ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งก้าวสู่สากล

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยว่า ความจริงแล้ว เทคโนโลยี  IT เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน ใกล้จนอาจพูดได้ว่าอยู่ในมือของเรา นั่นคืออยู่ใน Smart Phone หรือในโทรศัพท์มือถือของทุกคน และนวัตกรรมใหม่ๆ นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบนโลกใบนี้ ดังนั้นเราจึงหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ โดยเฉพาะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำองค์กร ยิ่งจำเป็นต้องรู้ ต้องเปิดรับ ต้องก้าวตามให้ทันเทคโนโลยี และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง หลักสูตร BRAIN เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะจัดขึ้น โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์และผลักดันให้ผู้นำองค์กรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเกิดความสนใจด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนก้าวทันเทคโนโลยีรวมถึงการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างการตื่นรู้และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้าน IT ใหม่ๆ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร BRAIN ทุกท่าน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคดิจิทัล ตลอดจนสามารถนำแนวคิดด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต  และนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม"  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของไทยโดยรวมให้เจริญก้าวอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานหลักสูตร BRAIN เผยว่า หลักสูตร BRAIN จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาคเอกชน เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนผู้บริหารภาครัฐระดับสูงที่มีความสนใจเกี่ยวกับพลังแห่งนวัตกรรมและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติต่างๆ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และได้เรียนรู้ผ่าน 8 องค์ความรู้จากหลักสูตรที่เข้มข้น ได้แก่ Industry,  IT, Financial, Economic, Energy, Logistic, Agro Base และ Health ซึ่งถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์และผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความตื่นตัวพร้อมเรียนรู้และรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณกรกฤช จุฬางกูร ผู้อำนวยการหลักสูตร BRAIN กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ คือเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตร BRAIN ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ และนำไปกำหนดเป็นทิศทางในการบริหารองค์กร บริหารประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด เรียกได้ว่าหลักสูตร BRAIN จะเป็นการจุดประกายให้ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจในทางปฏิบัติให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดอบรมดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ (กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เซินเจิ้น-ฮ่องกง) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่าย เสริมสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งก้าวสู่เวทีการค้าโลก เพื่อร่วมกันนำพาประเทศก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ไปสู่การพัฒนาด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน

ซึ่งในพิธีเปิดงานผู้บริหารระดับสูงหลากหลายวงการ  อาทิ  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง, กำธร ศิลาอ่อน, เพ็ญทูล อยู่วิทยา, ปรีชา ส่งวัฒนา, อนุทิน ชาญวีรกูล, อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา, เพ็ชรากรณ์  วัชรพล, ดร.แคทลีน มาลีนนท์, ดร.อุษณีย์  มหากิจศิริ, บุษบา จิราธิวัฒน์, จิตรลดา ดิษยนันทน์ ฯลฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 90 ผู้เรียนของหลักสูตร BRAIN ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์และผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและนำพาประเทศก้าวไปสู่ Thailand 4.0

สำหรับหลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม – 5 มิถุนายน 2560 มีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 90 คน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th/brain  สอบถามโทร 0-2345-1067
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
11 มกราคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
991

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย