ข่าวส.อ.ท.

พิธีมอบถ้วยรางวัลให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มียอดสมาชิกสูงสุด ประจำปิ 2559


 คุณพัชนี ธนาพรสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายทะเบียน ได้จัดให้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มียอดสมาชิกสูงสุด ประจำปิ 2559 เพื่อให้มอบไว้ให้เป็นรางวัลเกียรติคุณแก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมี คุณเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2560 (10) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลเพิ่มสมาชิกจังหวัดยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ เป็นผู้รับมอบรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

2. รางวัลยอดสมาชิกสูงสุด จำนวน 5 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ เป็นผู้รับมอบถ้วยและเงินรางวัล 30,000 บาท  อันดับที่ 2 จังหวัดสกลนคร โดยมีคุณประวีณา ว่านสุวรรณา เป็นผู้รับมอบถ้วยและเงินรางวัล 25,000 บาท อันดับที่ 3 จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณสมโชค ไทรงาม ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบถ้วยและเงินรางวัล 20,000 บาท อันดับที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบถ้วยและเงินรางวัล 15,000 บาท อันดับที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณศิริพร ตันติพงษ์ เป็นผู้รับมอบถ้วยและเงินรางวัล 10,000 บาท
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
3 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนอ่าน:
250

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย