ข่าวส.อ.ท.

เปิดตัวโครงการบ่มเพาะ Smart Farmer ให้เป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรที่มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด


 

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 Smart farmer Go Marketable SME โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัย 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ของประเทศ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็ง โดยขยายกลุ่มเป้าหมายการบ่มเพาะไปสู่ภาคเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ ภายใต้แนวคิด Smart farmer Go Marketable SME เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S 31
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
9 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนอ่าน:
449

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย