ข่าวส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอียกระดับภาคอุตสาหกรรมเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศความร่วมมือใน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม ทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy) โดยเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ ได้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล โดยผลักดันการสร้างองค์ความรู้ในการเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายแบบเดิมไปสู่การค้าแบบออนไลน์ด้วย e-Business และกระตุ้นการ เตรียมความพร้อมด้วยสปีดทางการค้าบนโลกออนไลน์เชิงรุกแบบเรียลไทม์ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทันท่วงที เบ็ดเสร็จทุกประเภทสินค้าไว้ในที่เดียว สร้างโอกาสช่องทาง การตลาดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี จากคู่ค้าจากรายย่อยไปสู่ผู้ค้า รายใหญ่ก่อให้เกิดเป็นซัพพลายเชนซึ่งกันและกัน นำไปสู่ ความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทย ยกระดับไปสู่สากล ได้อย่างทัดเทียมโดยการดำเนินงานโครงการได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy)  “ผมมั่นใจว่า การดำเนินงานโครงการ ดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการครอบคลุมขนาดธุรกิจทั้งแบบ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมโดยกลุ่มเป้าหมายส่งเสริม ผู้ประกอบการแบบค้าส่ง หรือ B2B ที่เป็นแรงขับเคลื่อนระบบ เศรษฐกิจหลักของประเทศได้ตรงจุด ตามนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ ให้สามารถค้าขายสู่ตลาดใหม่ๆ ได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ให้เกิด องค์ความรู้ที่ทันสมัยควบคู่กับการค้าเสรีเชิงรุก มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สปีด (Speed) การค้าจะทำให้ธุรกิจมีชัยไปกว่าครึ่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายโครงการในปีนี้ คือ สร้างมูลค่าโอกาส ทางการซื้อขายผ่านระบบ e-Business มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000  คนทั่วประเทศ”

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของสภาอุตสาหกรรมฯ และแนวทางในการสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอีว่า “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะของตัวแทน ภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศกว่า 10,000 ราย ได้จัดกำลังเดินทัพเต็มที่ในการส่งเสริม ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมทำธุรกิจผ่านทางอีคอมเมิร์ซ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B (Business-to-Business) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยให้เกิด Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยกันเอง โดยเป้าหมายโครงการในจัดกิจกรรมฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสใช้งานกว่า 3,000คน 2,000 บริษัท ทั่วประเทศ ภายในปี 2560 นี้
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
28 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนอ่าน:
294

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย