ข่าวส.อ.ท.

กกร. ประจำเดือน เมษายน 2560


คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เป็นประธานการประชุม กกร. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยที่ประชุม กกร. มีความเห็นว่า การประกาศคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Executive Orders) เรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งมีไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่ถูกระบุว่าเกินดุลกับสหรัฐฯ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ และอาจจะสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางการค้าและการลงทุนในระยะข้างหน้าได้ แม้ ณ ขณะนี้จะยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนก็ตาม โดยจากการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นต่อไทยนั้น มีรายการสินค้าส่งออกที่อาจจะเข้าข่ายได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ จากประเด็นมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (AD/CVD) รวมทั้งสินค้าส่งออกที่ไทยใช้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ อาจจะพิจารณาทบทวน ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มอาหาร, เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าส่งออกของไทยในบางหมวดก็ยังอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในกรณีที่ประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นและจีนถูกตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี ขนาดของผลกระทบคงจะขึ้นอยู่กับระดับของมาตรการที่สหรัฐฯ จะนำออกมาใช้ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนอกจากประเด็นด้านการค้ากับสหรัฐฯ แล้ว ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมทั้งสถานการณ์การเมืองในยุโรป หลังจากช่วงที่ผ่านมา เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และตลาดเริ่มไม่แน่ใจต่อการผลักดันนโยบายของนายทรัมป์ ทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ดังกล่าว ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วในเดือนมีนาคม ซึ่งการออกมาตรการของ ธปท. น่าจะช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาทไว้ได้บ้าง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีแนวโน้มที่จะผันผวนสูง ทำให้ผู้ประกอบการยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีความไม่แน่นอน แต่ กกร. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะยังทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2560 โดยมีการใช้จ่ายของภาครัฐ การขยายตัวของการท่องเที่ยว และการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้น กกร. จึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ไว้ที่ 3.5 - 4.0% และคาดว่าการส่งออกจะขยายตัว 1.0 - 3.0% ตามเดิม จากการที่กรมศุลกากรได้ตราพระราชบัญญัติศุลกากรขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคม 2560 โดยร่าง พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่มีสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่างเช่น

- การกำหนดความผิดต่างๆ และบทลงโทษสำหรับแต่ละความผิดให้เหมาะสมและทันสมัย

- ลดอัตราสินบนและเงินรางวัลลงมา และกำหนดสินบนเงินสูงสุดของสินบนและเงินรางวัล

- กำหนดระยะเวลาตรวจสอบและประเมินอากรย้อนหลังให้ชัดเจน

- กำหนดเรื่องการถ่ายลำและการผ่านแดนให้ชัดเจนเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น Logistic hub ของภูมิภาค

นอกจากนี้ กกร. จะจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อร่าง พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในเดือนพฤษภาคม 2560
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
10 เมษายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
237

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย