ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง กนอ. ลงนามส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สู่ Eco Factory


 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอัญชลี ชั้น 6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงถึงความร่วมมือ และลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco  Factory) ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเป้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ประเมินสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมองค์กรโดยตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลของการเจริญเติบโตทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในขณะที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดผลผลิตสีเขียวมากที่สุด ตลอดจน เป็นที่ยอมรับของชุมชมแวดล้อม ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยหลักความร่วมมือ เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และคาดหวังว่ามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและทุกขนาด เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเชิงบูรณาการในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ซึ่งประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องการนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแนวทางพัฒนาประเทศไทย 4.0

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการผลักดันให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด คือ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี และสงขลา โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แล้วทั้งหมด 75 บริษัท ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร ชลบุรีและจังหวัดสระบุรี ซึ่งในปี 2560 นี้ มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานยังได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการหลายโครงการ เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน Eco Factory โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการผนึกกำลังสนับสนุนและผลักดันให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเข้าสู่ระบบรับรอง Eco Factory ต่อไปนายสมชาย กล่าว

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เศรษฐกิจอนาคตและมีเป้าหมาย คือ นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมที่จะได้รับการประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 21 แห่ง องค์ประกอบหลักในการทำงานเพื่อส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ดังนั้น การส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กนอ. ได้มีแผนงานสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นเชิงนิเวศ โดยมีเป้าหมายของปี 2560  คือ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 แห่ง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่จัดทำระบบและให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้ให้ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การร่วมมือกันดำเนินงานดังกล่าวนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน อันมีส่วนเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกรอบระยะเวลาความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมีความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดย ส.อ.ท. และ กนอ. จะร่วมมือกันประชาสัมพันธ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และจัดทำคู่มือเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและคู่มือผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งพัฒนาที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะร่วมมือกันจัดทำระบบการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และร่วมมือกันบริหารจัดการระบบการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ด้วย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
30 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
316

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย