ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. จับมือ จุฬา รวมคนมีไอเดีย ประกวด นวัตกรรม Ind-tech Hackathon หัวข้อสังคมผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพสู่ Industry 4.0 ชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาท


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) จัดพิธีเปิดกิจกรรม Ind-tech Hackathon เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 CU Innovation Hub ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณเจน  นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมได้รับฟังกติกา และมีการแนะนำตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 22 ทีม และ Mentor รวมถึงประกาศโจทย์ประจำงาน เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำมาพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) ให้สอดคล้องกับนโยบาย Industry 4.0 ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคงชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน

คุณเจน  นำชัยศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัย และมีผลต่อ LIFE STYLE ของสังคมไทยทุกภาคส่วน ซึ่งได้มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อให้ตอบรับการวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงใช้เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการนำพาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0  ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนที่เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็น Industry 4.0 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดทำโครงการ Ind-tech Hackathon ขึ้นโดยดำเนินการนำร่องร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ในหัวข้อ “Aging society for Industry  4.0” โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เล็งเห็นว่าสังคมไทยต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงเป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมและบริการต่างๆที่จะตอบสนอง LIFE STYLE และเอื้อต่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ให้เป็นชุมชนที่มีพลังในการร่วมสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทย

สำหรับการจัดงาน Ind-tech Hackathon ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการรวมคนมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มาร่วมกันสร้างแนวความคิด กระบวนการ รวมทั้งเกิดการลงมือทำจริงในรูปแบบของการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบโดยมีวิทยากรและที่ปรึกษามาให้ความรู้และคำแนะนำโดยเน้นการพัฒนากลุ่มสังคมของผู้สูงอายุ Aging Society เปลี่ยน ปัญหาและความท้าทายให้เป็น ศักยภาพและโอกาสในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) ต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -18 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะฝึกทักษะในการพัฒนาธุรกิจอย่างเข้มข้นภายใต้โจทย์ที่กำหนด และเวลาที่จำกัด โดยครั้งนี้จะเป็นหัวข้อ Aging Society for Industry 4.0 ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับทั้งความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติภายใต้การทำงานเป็นทีมร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากจะได้พัฒนาแนวคิด ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่สังคมให้ตื่นตัวต่อการก้าวเข้าสู่ยุคสังคมของผู้สูงอายุ และประเทศไทย 4.0 ให้ได้รับการรับรู้โดยทั่วกันถึงการสนับสนุนที่สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปในทุกภาคส่วน

         สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 22 ทีม ทุกทีมจะได้โจทย์ 1 โจทย์เหมือนกัน และใช้เวลาในการหาทางออกหรือไอเดียในการแก้ปัญหา ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ในการพัฒนาต้นแบบเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ให้ดีที่สุด โดยแต่ละทีมต้องระดมความคิดในการหาทางออกหรือไอเดียในการแก้ไขปัญหาและเสนอแก่คณะกรรมการ โดยมี Mentor และวิทยากร ที่มีชื่อเสียงและอยู่ในวงการ Startup จำนวนมาก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ อาทิ นายผไท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด Moderate โดย ดร.นพันษกรณ์ ไวยวุฒิธนาภูมิ (CU Innovation Hub) ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 150,000 บาท เป็นรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท และรางวัล Popular Award  50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน โดยจะประกาศผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 – 19.00 น.

“โครงการ Ind-tech Hackathon ของสภาอุตสาหกรรมฯ จะดำเนินงานต่อเนื่องไปในทุกภูมิภาคในการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม การพัฒนาธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและธุรกิจในภูมิภาคเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน Industry 4.0 และThailand 4.0 ต่อไป และคาดหวังว่าแนวความคิดสร้างสรรค์ในทุกมุมมองจะสามารถใช้เป็นต้นแบบนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
19 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
139

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย