ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017


ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards 2017 เพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ อีกทั้งจะมีการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards 2017 ในนามของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมผลงานในการส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการในด้านการบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) งานสัมมนาวิชาการ Energy Symposium การจัดอบรมด้านพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงาน รวมถึงสื่อเผยแพร่ด้านพลังงาน เช่น วารสาร Energy Focus เว็บไซต์ของสถาบันพลังงานฯ เป็นต้น
อีกทั้ง ยังได้รวบรวมผลงานกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาของสถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม วารสาร Industry Focus และเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น โดยในบัดนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้พิจารณาตัดสินการประกวด Thailand Energy Award 2017 เสร็จสิ้นแล้ว โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน) และจะมีพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2017 ภายในปลายปีนี้ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
11 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
58

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย