ข่าวส.อ.ท.

สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. ประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เพิ่มศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการไทย สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0


สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กำหนดจัด    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Smart Brand, Smart Business 4.0”  ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 ชั้น 2 ภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและ    การประชุมไบเทค  บางนา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปี 2559 และแผนการดำเนินงานปี 2561 ให้สมาชิกได้รับทราบ ซึ่งได้จัดเตรียมเนื้อหาของการประชุม ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ในปัจจุบันหลากหลายเรื่อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินในยุค 4.0 จากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ และเรื่อง “ปั้นแบรนด์ร้อยให้ได้ล้านด้วยเครื่องหมายการค้าโดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งการเสวนาพิเศษ เรื่องสร้างแบรนด์ไทยให้ปัง..ดังทั่วโลก จาก 4 บริษัทคนไทยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และชื่อเสียงโด่งดังไปในเอเชีย ซึ่งจะได้มาแลกเปลี่ยนและเสนอมุมมองกลยุทธ์ต่างๆ ให้กับสมาชิก

สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร อยู่ภายใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ปัจจุบันมีนายเจน นำชัยศิริ ประธาน  สภาอุตสาหกรรมฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสถาบันรหัสสากล มีสมาชิกจำนวน 14,930 ราย โดยสถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในประเทศไทยและควบคุมดูแลการใช้งานเลขรหัสสินค้าให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) รวมทั้งส่งเสริมการนำบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนต่อไป

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันรหัสสากล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในด้านการผลิตและการให้บริการของประเทศ เปลี่ยนผ่านยุคอุตสาหกรรมแบบเดิมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.โดยเปลี่ยนจาก MassProduction เป็น Mass Customization นั่นคือ โรงงานในยุค 4.หรือ Smart Factory จะมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบไซเบอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร ควบคุมการสื่อสาร ทำให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม 3.ที่ผลิตสินค้าได้จำนวนมาก แต่สินค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตของยุค 4.จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะเป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือ ประหยัดเวลา ใช้แรงงานน้อยลง และกระบวนการผลิตมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ

การจัดประชุมในครั้งนี้ จึงได้เตรียมเนื้อหาของการประชุม ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “Smart Brand Smart Business 4.0” ซึ่งจะยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แข่งขันได้ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะต้องตื่นตัว และเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี เพิ่มช่องทางและโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาให้ข้อมูล ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตลอดจนเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการสร้างชื่อให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและแข่งขันกับต่างชาติได้ เป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทย ก้าวไกลสู่สากลได้อย่างดียิ่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธและนวัตกรรม ด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และ EPC/RFIDรวมถึงการสาธิตวิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิกสถาบันรหัสสากล ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ผู้ให้บริการด้านระบบบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดี รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 800 คน” นายเจน กล่าว
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
24 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
197

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย