ข่าวส.อ.ท.

ประชุม กกร. เดือนมกราคม 2561


ที่ประชุม กกร. เห็นว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2560 น่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังสามารถรักษาแรงส่งการขยายตัวที่ได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งปี 2560 เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวโน้มเข้าสู่กรอบบนของประมาณการที่ 3.7-4.0% โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.9%   

สำหรับในปี 2561 นั้น กกร. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวได้ใกล้เคียงกับในปี 2560 โดยแรงขับเคลื่อนหลักจะมาจากการขยายตัวของการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ขณะที่ การส่งออกและการท่องเที่ยว ก็จะยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจแม้ว่าอาจจะผ่อนแรงลงจากฐานที่สูงในปีก่อน

ทั้งนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยคงจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่การขยายตัวอย่างทั่วถึง ยังเป็นประเด็นที่ท้าทาย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อคู่ค้าต่างๆ ในจังหวะที่สหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน 2561, ประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ (ทั้งในคาบสมุทรเกาหลี และภูมิภาคตะวันออกกลาง) ตลอดจนความผันผวนของทิศทางค่าเงิน ซึ่ง กกร. เป็นห่วงว่า เงินบาทที่แข็งค่าเร็วเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทย จึงจะมีการหารือเพื่อเสนอมาตรการต่อทางการต่อไป

สำหรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2560-2561 ของ กกร. สรุปได้ดังนี้

%YoY

ปี 2560

ปี 2561

GDP

3.9

3.8-4.5

ส่งออก

10.0

3.5-6.0

เงินเฟ้อ

0.7

(ข้อมูลจริง)

1.1-1.6

 

           อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนที่แล้ว ครม.ได้มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 55 จังหวัด โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรองได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่าย และบุคคลธรรมดาลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม   2561 กกร. ได้เชิญชวนสมาชิกให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าว เพื่อจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  อีกทั้ง ยังเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปอบรมและสัมมนาในเมืองรองด้วย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
11 มกราคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1180

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย