Press Release

Press Release จำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

 เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 181,237 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.15 

ขายในประเทศ 86,780 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 ส่งออก 102,513 คัน ลดลงร้อยละ 0.38 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
19 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
426

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย