ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจในหลายรูปแบบได้แก่

  • website http://www.fti.or.th
  • ทำเนียบสมาชิก (หนังสือ และ ซีดีรอม)
  • จัดทำวารสาร ส.อ.ท. Industry Focus และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  • บริการเผยแพร่รายงานและข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการห้องสมุด ส.อ.ท.

นอกจากนั้น สมาชิก ส.อ.ท. ยังได้สิทธิในการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินการและประสานงาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ส.อ.ท. ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ต้อนรับคณะนักธุรกิจต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

จำนวนคนอ่าน : 59679 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย