สมัครสมาชิก

 

1. ประเภทสมาชิก *

1. ประเภทสมาชิกสามัญ (Ordinary Member)
2. ประเภทสมาชิกสมทบ (Associate Member)

รายละเอียดผู้สมัคร

ชื่อ /Name*
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร/ Forwarding Address (จะจัดส่งเฉพาะผู้แทนลำดับที่ 1 เท่านั้น)
เลขที่/No.*
หมู่ที่/Moo
ตรอก/ซอย/Soi
ถนน/Road
แขวง/ตำบล/Sub-District*
เขต/อำเภอ/District*
จังหวัด/Province*
รหัสไปรษณีย์/Postcode*
โทรศัพท์/Tel.*
โทรสาร/Fax.*
เว็บไซต์/Website
อีเมล์/E-mail

3. นามผู้แทนใช้สิทธิในสภาอุตสาหกรรมฯ/representatives to act on behalf of the company

ผู้แทนลำดับที่ 1*
ตำแหน่ง*
First Representative*
Position*
ผู้แทนลำดับที่ 2
ตำแหน่ง
Second Representative
Position
ผู้แทนลำดับที่ 3
ตำแหน่ง
Third Representative
Position

4. กรณีสมัครสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม กรุณากรอกรายละเอียดผู้แทน

นามผู้แทนใช้สิทธิในกลุ่มอุตสาหกรรม/ The industrial club's representatives to act on behalf of this industrial club

ผู้แทนลำดับที่ 1
ตำแหน่ง
First Representative
Position
ผู้แทนลำดับที่ 2
ตำแหน่ง
Second Representative
Position
ผู้แทนลำดับที่ 3
ตำแหน่ง
Third Representative
Position

5. กรณีสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กรุณากรอกรายละเอียดผู้แทน

นามผู้แทนใช้สิทธิในสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/The F.T.I provincial chapter's representatives to act on behalf of this provincial chapter

ผู้แทนลำดับที่ 1
ตำแหน่ง
First Representative
Position
ผู้แทนลำดับที่ 2
ตำแหน่ง
Second Representative
Position
ผู้แทนลำดับที่ 3
ตำแหน่ง
Third Representative
Position

6. ข้อมูลบริษัท

ทุนจดทะเบียน/Registered Capital
บาท/Baht
สินทรัพย์รวม/Total Assets
บาท/Baht
ปีพ.ศ
จำนวนพนักงาน/Total Number of Employees
คน
ประเภทธุรกิจ/Business Category (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)
อื่นๆ/Other
ผลิตภัณฑ์หลัก/บริการ/ Category of Product/Service
กำลังการผลิต/Capacity by unit
ต่อปี
ยอดจำหน่าย/Sales
ในประเทศไทย/Domestic
%
ส่งออก/Export
%

7. ผู้ให้ข้อมูล

ชื่อ - นามสกุลผู้ให้ข้อมูล/Contact Person's Name*
โทรศัพท์/Tel.*
โทรสาร/Fax.*
มือถือ/Mobile Phone*
อีเมล์/E-mail*

8. วิธีการชำระเงิน

กรุณาสั่งจ่ายในนาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ The Federation of Thai Industries*


ชำระด้วยตัวเอง
ส่งทางไปรษณีย์
การชำระเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 009-1-70874-5 ยืนยันการชำระเงิน โดยส่งสำเนาการโอนเงินที่ โทรสารหมายเลข 0-2345-1296-99, 1031
รูปตราประทับบริษัท*
ขนาด 360x100 pixel (8.46x2.38 ซม.) และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kb ดูตัวอย่าง
รูปลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม*
ขนาด 360x100 pixel (8.46x2.38 ซม.) และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kb ดูตัวอย่าง
ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
ตำแหน่ง/Position

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย