อบรมสัมมนา

หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายโรงงานเป็น Smart Factory ทั้งระบบ Supply Chain 
เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0

 Executive program in Digitalization Industry of Thailand

"สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1"ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
 (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลฯ) 
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data) 
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ (อาจารย์ นิด้า การบริหารยุค Industry 4.0) 

ดร.สุวรรณดี ไชยวรุตม์ (อ.จือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธการตลาด) 
อ.ทรงศักดิ์ โผไพบูลย์ (กรรมการ ผจก.คิทโซ) Consultant&Mentor 
อ.ศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ (กรรมการ ผจก.ออปติมุส) เชี่ยวชาญ Digital Transformation และ Network 
อ.สิทธิภรณ์ เมืองกลาง (Coach ต๋อง System Integrator) 
ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร (ดร.โอ๊ต ผู้เชี่ยวชาญ Robot and Automation) 
อ.ศุภจรี วงศ์รัตนโชคชัย (อ.ปุ๊ก ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และ Knowledge Transformation) 
อ.กิตติพงษ์ อาจรัตนกูล (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Supply Chain and Logistic Transformation) 
อ.ปฤณ จำเริญพานิช (อ.อ้น ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing and Social Media) 
อ.ปกรณ์ เอกอมรพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม)

<< คลิ๊ก Download รายละเอียดหลักสูตร eDIT >>   

ติดต่อสอบถาม สถาบัน ICTI : คุณปาริฉัตร  
Mobile : 061-341-4789  E-mail : icti.connect@gmail.com
By ICTI THANKS to Join with US!    

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
18 เมษายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
3264

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย