อบรมสัมมนา

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”

ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 4 รุ่น รุ่นละ 50 ท่าน!!!

เจาะลึกข้อกำหนด และแนวทางการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่

การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ณ ห้อง Crystal 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ความเป็นมา :

ในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐานประกาศใช้

            ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการนำไปใช้ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 - 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2017 (ฉบับใหม่) ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 หรือ ISO/IEC 17025: 2005 และผู้สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม :

1. การบรรยายและซักถามปัญหา
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ประโยชน์ที่ได้รับ :

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ฉบับใหม่
2. รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับใหม่
3. รับทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
4. ได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาทิ PowerPoint สรุปสาระสำคัญและเอกสารมาตรฐานฉบับใหม่
5. ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนา ISO/IEC 17025: 2017

การสมัครเข้าร่วมงาน :

1. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้
            รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561  >>> เต็มแล้ว!!!
            รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2561  >>> เต็มแล้ว!!!
            รุ่นที่ 3 : ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561  >>> เต็มแล้ว!! 
            รุ่นที่ 4 : ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561  >>> เต็มแล้ว!! 
            หมายเหตุ : สถานที่อบรม ณ ห้อง Crystal 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  

2. วิธีการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 4 มีขั้นตอนดังนี้
      2.1 โอนค่าลงทะเบียนตามจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม มาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชื่อบัญชี 
         “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

      2.2 ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม แจ้งชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม มาที่ Email : anusorns@off.fti.or.th 
      2.3 ส.อ.ท. จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 4 ผ่าน Email และนำส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานท่านต่อไป 
3. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 3,800 บาท (3551.40 บาท + VAT 248.60 บาท)
4. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน
5. สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
6. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Email ยืนยันการข้าร่วมอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมอบรมต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทร. 0-2345-1175 Email : anusorns@off.fti.or.th
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Anusorn Suksiripong
ปรับปรุงเมื่อ:
26 มีนาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
7557

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย