อบรมสัมมนา

อบรมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย OEE

 

Productivity Analysis การวิเคราะห์ผลิตภาพในการผลิต

ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยนำข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์แบบ Real-Time

ทำให้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

งานอบรม สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

วิทยากร

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล :

กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry 4.0

คุณอนุสงค์ แซ่เฮ้ง :

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต

 

Highlight

- การกําหนดค่า Key Performance Indicator (KPI) การวัดความก้าวหน้า โดยกำหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต เพื่อทำการวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการผลิต

- ความหมายของ Overall Equipment Effectiveness (OEE) และระยะเวลา การหยุดการผลิต (Downtime) การนําซอฟต์แวร์มาวิเคราะห์ประสทธิภาพการผลิต (Productivity Analysis)

- การหาค่า Overall Equipment Effectiveness (OEE) แบบ Real-Time เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงการผลิต และวางแผนกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประสทธิภาพสูงสุด

- Real-Time OEE vs. Static OEE • Real-Time Preventive Maintenance • Supply Chain & Customer Value Chain

- การเลือกข้อมูลตัวแปรและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการผลิต เพื่อนํามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องจักร หุ่นยนต์ และเครื่องมือทดแทนแรงงานต่างๆ

- การรายงานการผลิตแบบต่าง ๆ ที่จะทําให้การบริหารการผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสทธิภาพ

- PRODUCTION SHIFT SUMMARY REPORTS • STATION DOWNTIME REPORT • AVERAGE TAKT TIME REPORTS

- การวางระบบเพื่อวิเคราะห์ผลิตภาพของกระบวนการผลิต และสาธิตการวัดประสิทธิภาพการผลิต แบบ Real-Time

 

 

 

ราคาสมาชิก 2,000 บาท/ท่าน    ราคาบุคคลทั่วไป 2,300 บาท/ท่าน

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

 

<<<< ลงทะเบียน Online >>>>

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ สิริเวสมาศ 089-796-7763
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
25 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1496

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย