แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อที่ หัวเรื่อง 5 ดีมาก 4ดี 3ปานกลาง 2พอใช้ 1ปรับปรุง
1 ภาพลักษณ์ ของ www.fti.or.th
2 ความสะดวกในการใช้งานและค้นหาข้อมูล
3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านต้องการ
4 ความทันสมัยของข้อมูล
5 ประโยชน์ของข้อมูล
6 ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ หรือไม่ ถ้าเป็นกรุณาระบุรหัสสมาชิกฯ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ :
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลับ "งานข้อมูล / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"
โทรศัพท์ : 0-2345-1071 / คุณวิไลลักษณ์
โทรสาร : 0-2345-1296-9
E-mail : information@off.fti.or.th

จำนวนคนอ่าน : 9975 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย