งานวิชาการ

ดัชนี >> ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน พฤศจิกายน 2552

ข่ า ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน พฤศจิกายน  2552

--------------------------------------------------------------------------------
 
      กระทรวงพาณิชย์ รายงานความเคลื่อนไหว ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยสรุป

       จากการสำรวจและประมวลผลราคาสินค้าที่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 506 รายการ ครอบคลุม 3 หมวด คือ หมวดผลผลิตเกษตรกรรม หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยคำนวณเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของดัชนี เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รับ สรุปผลดังนี้
      
       1. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 ในปี 2543 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ 100 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 ดัชนีเท่ากับ 159.4 และเดือนตุลาคม 2552 ดัชนีเท่ากับ 157.7
      
       2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 เมื่อเทียบกับ
       2.1 เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 1.1
       2.2 เดือนพฤศจิกายน 2551 สูงขึ้นร้อยละ 7.8
       2.3 เฉลี่ยเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2552 กับช่วงเดียวกันปี 2551 ลดลงร้อยละ 4.9
      
      
      
       3. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 เทียบกับเดือนตุลาคม 2552 โดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 0.1 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ร้อยละ 0.2 และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.4
      
       3.1 หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 17.4) ผลผลิตการเกษตรสำคัญที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนมีความต้องการใช้ยางเพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์ และชิ้นส่วนมากขึ้น สินค้าประเภทเนื้อไก่และไข่ไก่ มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าเกษตรกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า พืชผักข้าวโพด หัวมันสำปะหลังสด ผลปาล์มสด ฝ้ายดอก และปอ เป็นต้น
      
       3.2 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้น ร้อยละ 0.2) จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบ แร่ตะกั่ว และแร่สังกะสี เป็นสำคัญ
      
       3.3 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 1.4 (เดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้น ร้อยละ 0.3) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 4.1 ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา และน้ำมันก๊าด ตามการสูงขึ้นของตลาดโลก ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 3.9 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เนื่องจากมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ร้อยละ 5.0 ได้แก่ เครื่องประดับและทองรูปพรรณ
      
       4. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2551 สูงขึ้น ร้อยละ 7.8 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 18.1 ตามการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 19.9 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 9.6 ปลาและสัตว์น้ำ ร้อยละ 8.8 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 8.4 จากการสูงขึ้นของราคาปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและ แร่โลหะ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.4 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 23.7 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 15.1 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ 13.9 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 5.9 เป็นต้น
      
       5. ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเฉลี่ย เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 เทียบกับระยะเดียวกันของปี 2551 ดัชนีลดลงร้อยละ 4.9 โดยดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองลดลง ร้อยละ 12.6 จากการลดลงของราคาปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และแร่โลหะ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดัชนีลดลงร้อยละ 6.9 จากการลดลงของราคาสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 4.9 จากการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 4.7 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 4.1 ปลาและสัตว์น้ำ ร้อยละ 8.1 เป็นสำคัญ

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
2  พฤศจิกายน  2552

    
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก => http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/ppi/data/standard/index_47.asp?list_month=11&list_year=2552 
 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ:
5 มกราคม 2553
จำนวนคนอ่าน:
2703

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย