อบรมสัมมนา

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนา อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป
 

กิจกรรมที่ให้บริการ

  บริการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
  - การบริหารจัดการ
  - การส่งเสริมคุณภาพและระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000 และ มอก.18000
  - คอมพิวเตอร์
  - ภาษาอังกฤษ
  - Clean Technology
  - การจัดการด้านการประหยัดพลังงาน (VE)
  - โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ
   
  บริการจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ
  - ด้านกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบของภาครัฐ
  - ด้านบัญชีและภาษีอากร
  - ด้านการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุน
  - มาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น


ผู้สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่
สถาบันเสิรมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
โทรศัพท์ 0-2345-1226 ถึง 28 โทรสาร 0-2345-1277

 

จำนวนคนอ่าน : 0 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย