คณะกรรมการ วาระปี 2563 - 2565

Board
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นายกตัญญู โกมุทมาศ Mr.Katanyoo Komutmas กรรมการ ส.อ.ท.
2 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง Mrs.Kanit Muangkrachang รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
3 นายกมล วรรธนคณิณ Mr.Kamon Wattanakanin กรรมการ ส.อ.ท.
4 นายกรกฤช จุฬางกูร Mr.Kornkrit Jurangkool รองประธาน-ส.อท. งานพัฒนานักอุตสาหกรรม
5 นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์ Mr.Greeganit Chokchainarong กรรมการ ส.อ.ท.
6 นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี Mr.Kritanon Thanomsaptawee กรรมการ ส.อ.ท.
7 นายกฤษณ์ เชาว์บวร Mr.Krit Chaobovorn กรรมการ ส.อ.ท.
8 นายกฤษณ์  อิ่มแสง Mr.Kris Imsang รองประธาน-ส.อ.ท. งานคณะกรรมการ FTI Academy
9 นายกำจร คุณวพานิชกุล Mr.Kamjorn Khunvapanichkul กรรมการ ส.อ.ท.
10 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม Mr.Kitkong Tantijaratwarodom กรรมการบริหาร
11 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา Mr.Kitti Tangjitrmaneesakda รองประธาน-ส.อ.ท. งานกฎหมายและภาษี
12 นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช Mrs.Kitthanya Lertthiramendej รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
13 นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ Mr.Kittiphat Suthisamphat กรรมการ ส.อ.ท.
14 นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ Mr.Kittivut Sasivimonpan กรรมการ ส.อ.ท.
15 นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน Mr.Kitichai Wongcharoensin กรรมการ ส.อ.ท.
16 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา Mr.Kittisak Piyapattana กรรมการ ส.อ.ท.
17 นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ Mr.Kittisak Sinwanasub กรรมการ ส.อ.ท.
18 น.ส.กุลธิดา เจริญสวัสดิ์ Miss.Kultida Charoensawad กรรมการ ส.อ.ท.
19 นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ Mr.Krikkiat Lorkittivanich กรรมการ ส.อ.ท.
20 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล Mr.Kriengkrai Thiennukul รองประธาน-ส.อ.ท. งานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
21 นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ Mr.Kriengkrai Veerarittiphan กรรมการบริหาร
22 นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล Mr.Kriengsak Thiennukul กรรมการ ส.อ.ท.
23 นางเกศมณี เลิศกิจจา Mrs.Ketmanee Lertkitcha กรรมการบริหาร
24 นางเกศมณี เลิศกิจจา Mrs.Ketmanee Lertkitcha กรรมการ ส.อ.ท.
25 นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ Mr.Kasem Jiratpikalpong กรรมการ ส.อ.ท.
26 นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ Mr.Kovit Thareratanavibool กรรมการ ส.อ.ท.
27 นายโกวิท แย้มกลิ่น Mr.Kovit Yaemklin กรรมการ ส.อ.ท.
28 นายโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ Mr.Kovit Wongkolkitsilp กรรมการ ส.อ.ท.
29 นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ Mr.Kraitoon Suwanpattana กรรมการ ส.อ.ท.
30 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง Mr.Kongkrapan Intarajang กรรมการ ส.อ.ท.
31 ดร.คณิต วัฒนวิเชียร Dr.Kanit Wattanawichien กรรมการ ส.อ.ท.
32 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen รองประธาน-ส.อ.ท. งานสื่อสารองค์กร
33 นายโฆษิต สุขสิงห์ Mr.Kosit Suksingha รองประธาน-ส.อ.ท. งานสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
34 นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ Mr.Kosit Lausuwan กรรมการ ส.อ.ท.
35 น.ส.จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว Miss.Chintana Chinpinklyo กรรมการ ส.อ.ท.
36 นางจินตนา ศิริสันธนะ Mrs.Jintana Sirisantana กรรมการ ส.อ.ท.
37 นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ Mr.Cheratas Champaiboon กรรมการ ส.อ.ท.
38 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี Mr.Jutiphan Mongkolsuthree กรรมการ ส.อ.ท.
39 นายเจนวิทย์ กรอบทอง Mr.Jenwit Krrobthong กรรมการ ส.อ.ท.
40 นายเจริญ    แก้วสุกใส Mr.Charoen Kaowsuksai กรรมการ ส.อ.ท.
41 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี Mr.Charoenchai Prathuangsuksri กรรมการ ส.อ.ท.
42 นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ Mr.Chatchai Pattnanuphap กรรมการ ส.อ.ท.
43 นายเฉลิม พรรัชกิจ Mr.Chalerm Pornrutchakit กรรมการ ส.อ.ท.
44 นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ Mr.Chalerm Kokanutaporn กรรมการ ส.อ.ท.
45 นายชนะ ภูมี Mr.Chana Poomee กรรมการ ส.อ.ท.
46 นายชนะชัย วรรณประเสริฐ Mr.Chanachai Vanprasert กรรมการ ส.อ.ท.
47 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล Dr.Chayo Trangadisaikul รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
48 นายชลัช ชินธรรมมิตร์ Mr.Chalush Chinthammit กรรมการ ส.อ.ท.
49 นายชวลิต ครองสิน Mr.Chawalit Krongsin กรรมการ ส.อ.ท.
50 นายชวลิต  ทิพพาวนิช Mr.Chawalit Tippawanich กรรมการ ส.อ.ท.
51 นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ Mr.Chaiwat Taweepiriya กรรมการ ส.อ.ท.
52 นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ Mr.Chaiwat Withitthummawong กรรมการ ส.อ.ท.
53 นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ Mr.Chaiwat Wongareesanti กรรมการ ส.อ.ท.
54 นายชัยวัฒน์            โควาวิสารัช Mr.Chaiwat Kovavisarach ประธาน-สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
55 นายชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชา Mr.Chaiyasit Samrittivanicha กรรมการ ส.อ.ท.
56 นายชาญกิจ นานาประสงค์ Mr.Chankit Nanaparsong กรรมการ ส.อ.ท.
57 นายชาญชัย เลิศศักดิ์เสรีกุล Mr.Chanchai Lertsaksereekun กรรมการ ส.อ.ท.
58 ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร Pharm.D.Channarong Tachaungkoon กรรมการ ส.อ.ท.
59 นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล Mr.Charnvit Trangadisaikul กรรมการ ส.อ.ท.
60 นายชาตรี ไชยะเดชะ Mr.Chatri Chaiyadecha กรรมการ ส.อ.ท.
61 นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr.Chartchai Panichewa รองประธาน-ส.อ.ท. งานคณะกรรมการ E-Commerce
62 นางชุติมา หุ่นกิตติเวชกุล Mrs.Chutima Hunkittiwetchakul กรรมการ ส.อ.ท.
63 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ Mr.Chuwit Jungtanasomboon กรรมการ ส.อ.ท.
64 นายเชาวลิต  เอื้อชูยศ Mr.Chaowalit Auchooyot กรรมการ ส.อ.ท.
65 นายเชิญพร เต็งอำนวย Mr.Chernporn Tengamnuay กรรมการ ส.อ.ท.
66 นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส Mr.Chaiyong Pongsuthimanus กรรมการ ส.อ.ท.
67 นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย Mr.Yanapol Limpanachokchai กรรมการ ส.อ.ท.
68 นายฐนโรจน์  จงประเสริฐสิริ Mr.Thanarot Jongprasertsiri กรรมการ ส.อ.ท.
69 นายฐิติธัม พงศ์พนางาม Mr.Thitithum Pongpanangarm กรรมการ ส.อ.ท.
70 นายณฐกร โซ่จินดามณี Mr.Nathakorn Sojindamanee กรรมการ ส.อ.ท.
71 นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล Mr.Natapong Pinitpongkul กรรมการ ส.อ.ท.
72 นายณพล เชยคำแหง Mr.Napol Choeikamhang กรรมการ ส.อ.ท.
73 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ Mr.Narongrit Phanichewa รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
74 ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ Mrs.Darat Vibhatakalasa รองประธาน-ส.อ.ท. งานสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
75 ดร.ดิฐ อัศวพลังพรหม Dr.Dit Asvaplungprohm กรรมการ ส.อ.ท.
76 นายดุสิต น่วมนวล Mr.Dusit Nuamnuan กรรมการ ส.อ.ท.
77 นายเดชา โฆษิตธนากร Mr.Decha Kositthanakorn กรรมการ ส.อ.ท.
78 ดร.ตติยะ ฉิมพาลี Mr.Tatiya Chimpalee กรรมการ ส.อ.ท.
79 นายถาวร ชลัษเฐียร Mr.Thavorn Chalassathien ประธาน-สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
80 นายถาวร กนกวลีวงศ์ Mr.Thavorn Kanokvaleewong กรรมการ ส.อ.ท.
81 นายถาวร ทองเถาว์ Mr.Thaworn Thongthao กรรมการ ส.อ.ท.
82 นายทรงพล บำเพ็ญสันติ Mr.Songpol Bumpensanti กรรมการ ส.อ.ท.
83 นายทรงพล พลเสน Mr.Songphon Pholsane กรรมการ ส.อ.ท.
84 นายทรงศักดิ์ ทองไทย Mr.Songsak Thongthai กรรมการ ส.อ.ท.
85 นายทวี ปิยะพัฒนา Mr.Thawee Piyapatana รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. ส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
86 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ Mr.Thaveekij  Jaturajarernkul กรรมการบริหาร
87 นายทองดี   ปาโส Mr.Thongdee Paso กรรมการ ส.อ.ท.
88 นายทำนาย ราชโคตร Mr.Thamnai Ratchakotra กรรมการ ส.อ.ท.
89 นายธงชัย โอฬารริกสุภัค Mr. Thongchai Oranrigsupak กรรมการ ส.อ.ท.
90 นายธนทัต ชวาลดิฐ Mr.Tanatat Chawaldit กรรมการ ส.อ.ท.
91 นายธนพจน์ ศุภศรี Mr.Tanapot Suppasri กรรมการ ส.อ.ท.
92 ดร.ธนภัทร ส่งเสริม Mr.Thanaphat Songserm กรรมการ ส.อ.ท.
93 นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท Mrs.Tanamon Wattanaruanggowit กรรมการ ส.อ.ท.
94 นายธนัญ อุ่นโกมล Mr.Thanun Ounkomol กรรมการ ส.อ.ท.
95 นายธนากร เกษตรสุวรรณ Mr.Dhanakorn Kasetrsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
96 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา Mr.Thanarak Phongphatar ประธาน-สถาบันรหัสสากล (GS1)
97 นายธรา  วัฒนวินิน Mr.Thra Wattanavinin กรรมการ ส.อ.ท.
98 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ Mr.Thawatchai Hengprasert รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
99 นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ Mr.Thawatchai Ratanapisit กรรมการ ส.อ.ท.
100 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร Mr.Tanyawit Tammasunton กรรมการ ส.อ.ท.
101 นายธำรง ธิติประเสริฐ Mr.Thamrong Tritiprasert กรรมการ ส.อ.ท.
102 นายธิติ  เอกบุญยืน Mr.Thiti Akeboonyuen กรรมการ ส.อ.ท.
103 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง Mr.Teerapun Pimtong กรรมการ ส.อ.ท.
104 นายธีรสิทธิ เศวตศิลา Mr.Thirasid Savetsila กรรมการ ส.อ.ท.
105 นายธีระ กิตติธีรพรชัย Mr.Teera Kittiteerapornchai กรรมการ ส.อ.ท.
106 นายธีระพล ติรวศิน Mr.Teerapon Tirawasin กรรมการ ส.อ.ท.
107 นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ Mr.Theerasak Theeravanich กรรมการ ส.อ.ท.
108 นายนพดล ปิ่นสุภา Mr.Noppadol Pinsupa กรรมการ ส.อ.ท.
109 นางนพรัตน์ สุขชัย Mr.Natee Sithiprasasana กรรมการ ส.อ.ท.
110 นายนภดล รมยะรูป Mr.Nopadol Ramyarupa กรรมการ ส.อ.ท.
111 นายนภดล ศิวะบุตร Mr.Nophadol Siwabutr กรรมการ ส.อ.ท.
112 นายนเรศ สุดประเสริฐ Mr.Narat Sudprasert กรรมการ ส.อ.ท.
113 นายนวพงศ์ สรโชติ Mr.Navaphong Sorachoti กรรมการ ส.อ.ท.
114 ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล Mrs.Nawarat Songkeatikun กรรมการ ส.อ.ท.
115 นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ Mr.Nakah Thawichawatt กรรมการบริหาร
116 นายนาวา จันทนสุรคน Mr.Nava Chantanasurakon กรรมการบริหาร
117 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ Mr.Numchai Ekpatanaparnich รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
118 นายนิธิ  เนาวประทีป Mr.Niti Naovaprateep กรรมการ ส.อ.ท.
119 นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ Mr.Niramai Lertpattanasuwan กรรมการ ส.อ.ท.
120 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Dr.Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
121 ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย Dr.Nauvarat Songswaddichai รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
122 น.ส.บงกช แจ่มทวี Miss.Bongkote Jamtawee กรรมการ ส.อ.ท.
123 นายบดี เทียนทอง Mr.Badee Thienthong กรรมการ ส.อ.ท.
124 นางบัญชุสา พุทธพรมงคล Mrs.Bunchusa Putthapornmongkole กรรมการ ส.อ.ท.
125 นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง Mr.Boonkij Jitngamplang รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
126 นายบุญชู แพใหญ่ Mr.Boonchu Paeyai กรรมการ ส.อ.ท.
127 นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล Mr.Bunchu Sombunsakdikul กรรมการ ส.อ.ท.
128 นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง Mr.Boonharn Ou-Udomying รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
129 นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ Mr.Busarin Vanaswas กรรมการ ส.อ.ท.
130 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ Mrs.Benjamas Somboon กรรมการบริหาร
131 ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ Prof.Pakorn Adulbhan,Ph.D.,FRST กรรมการ ส.อ.ท.
132 นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ Mr.Pakorn Vissananusitt กรรมการ ส.อ.ท.
133 นายปฎิญญา เทวอักษร Mr.Patinya Dheva-Aksorn กรรมการ ส.อ.ท.
134 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา Mr.Panitarn Pavarolavidya รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
135 น.ส.ปภาวี สุธาวิวัฒน์ Miss.Paphavee Suthavivat กรรมการ ส.อ.ท.
136 นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ Mr.Pranontha Titavunno กรรมการ ส.อ.ท.
137 นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ Mr.Prakrob Pikunkarnlert กรรมการ ส.อ.ท.
138 นายประชา งามรัตนกุล Mr.Pracha Ngamratanakul กรรมการ ส.อ.ท.
139 นายประวิทย์ ประกฤตศรี Mr. Pravit Prakitsri กรรมการ ส.อ.ท.
140 นายประวิน  จำปาแก้ว Mr.Prawin Jampakew กรรมการ ส.อ.ท.
141 นางสาวปราณปิยา  ทองคำเพิ่ม(อมรชัยยาพิทักษ์) Miss.Pranpiya Tongkhamphoem(Amornchaiyapitak) กรรมการ ส.อ.ท.
142 นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ Mrs.Pranee Kuruvelukorn กรรมการ ส.อ.ท.
143 นายปราโมทย์ หรรษมนตร์ Mr.Pramote Hassamontr กรรมการ ส.อ.ท.
144 น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ Mr.Pramote Talawat กรรมการ ส.อ.ท.
145 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ Dr.Prinya Sainamthip กรรมการ ส.อ.ท.
146 นายปรีชา ส่งวัฒนา Mr.Pricha Songwatana ประธาน-สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
147 นายปรีชา ตรีเนตรกมล Mr.Preecha Trinetkamol กรรมการ ส.อ.ท.
148 นายปรีชา ชุณหวาณิชย์ Mr.Preecha Shunhavanich กรรมการ ส.อ.ท.
149 น.ส.ปวีณา ว่านสุวรรณา Miss.Pavena Vansuvunna กรรมการ ส.อ.ท.
150 นางปัทมา กฤษณรักษ์ Mrs.Pattama Kritsanarak กรรมการ ส.อ.ท.
151 นายปิงซุน  หวัง Mr.Ping-Hsun Huang กรรมการ ส.อ.ท.
152 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา Dr.Piyanuch Malakul Na Ayuthya กรรมการบริหาร
153 นายปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ Mr.Piyawat Piyapaichayont กรรมการ ส.อ.ท.
154 นายปิลันธน์ ธรรมมงคล Mr.Pilan Dhammongkol กรรมการ ส.อ.ท.
155 ก.อ.เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช TDVC Col.Plengsakdi Prakaspesat กรรมการ ส.อ.ท.
156 นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช Mr.Pongthira Pathanapiradej กรรมการ ส.อ.ท.
157 นายพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ Mr.Pongsak Urajananon กรรมการ ส.อ.ท.
158 นายพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์ Mr.Pongsak Suksusin กรรมการ ส.อ.ท.
159 นายพงศ์ศักดิ์ ชุติเชาวน์กุล Mr.Pongsak Chutichowakul กรรมการ ส.อ.ท.
160 นายพงษ์ชัย จินดาสุข Mr.Pongsak Chindasook กรรมการบริหาร
161 นายพงษ์ชัย จินดาสุข Mr.Pongsak Chindasook กรรมการ ส.อ.ท.
162 นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ Mr.Pongsak Piboonsak กรรมการ ส.อ.ท.
163 ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร Dr.Ponkris Klaywittaphat กรรมการ ส.อ.ท.
164 นางพัชนี ธนาพรสิน Mrs.Patchanee Thanapornsin กรรมการ ส.อ.ท.
165 นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข Mrs.Patcharin Posirisuk กรรมการ ส.อ.ท.
166 ดร.พันธุ์ชัย กิจชระโยธิน Mr.Punchai Kigchrayothin กรรมการ ส.อ.ท.
167 นายพากร วังศิราบัตร Mr.Phagorn Wangsirabat กรรมการบริหาร
168 นายพากร วังศิราบัตร Mr.Phagorn Wangsirabat กรรมการ ส.อ.ท.
169 นายพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ Mr.Pichai Pinitkanchanapun กรรมการ ส.อ.ท.
170 นายพิชิต บูรพวงศ์ Mr.Pichit Burapavong ประธาน-สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
171 นายพิเชฐ แสงนิศากร Mr.Pichet Saengnisakorn กรรมการ ส.อ.ท.
172 นายพินัย ศิรินคร Mr.Pinai Sirinakorn กรรมการ ส.อ.ท.
173 นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล Mr.Pipat Lerksahakul กรรมการ ส.อ.ท.
174 นายพิภพ โชควัฒนา Mr.Pipope Chokvathana รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
175 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล Mrs.Pimjai Leeissaranukul รองประธาน-ส.อ.ท. งานมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม
176 น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ Miss Pimnara Jiranithitnon กรรมการบริหาร
177 นายพิสุทธิ์ รัตนวิลัย Mr.Pisut Ratanavilai กรรมการ ส.อ.ท.
178 นายพีระ เพชรพาณิชย์ Mr.Peera Pechpanich รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
179 นายพีระเดช ตรงกิจไพศาล Mr.Peradej Throngkitpaisan กรรมการ ส.อ.ท.
180 นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล Mr.Puttipan Teyaratchkul กรรมการ ส.อ.ท.
181 น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Miss.Petcharat Eksangkul กรรมการ ส.อ.ท.
182 นายไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล Mr.Paitoon Trakarnsakdikul รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
183 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ Mr.Phairat Ueshooyos รองประธานส.อ.ท.และนายทะเบียน
184 นายไพรัตน์ ตังคเศรณี Mr.Pairat Tangkaseranee รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
185 นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์ Mr.Pairote Utaisup กรรมการ ส.อ.ท.
186 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ Mr.Paisal Wongwaikolyoot กรรมการ ส.อ.ท.
187 นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Mr.Mongkol Hengrojanasophon กรรมการ ส.อ.ท.
188 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง Mr.Mongkolchai Duangsangthong กรรมการ ส.อ.ท.
189 นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย Mr.Monchai Ruangchanchai กรรมการ ส.อ.ท.
190 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr.Montri Mahaplerkpong เลขาธิการ
191 นายมหาบีร์ โกเดอร์ Mr.Mahabir Koder กรรมการ ส.อ.ท.
192 นายมานะผล ภู่สมบุญ Mr.Manapol Poosomboon กรรมการ ส.อ.ท.
193 นายมานิตย์ กวีรัชต์ Mr.Manit Kawirat กรรมการ ส.อ.ท.
194 นางมิ่งขวัญ สว่าง Miss.Mingkwun Sawang กรรมการ ส.อ.ท.
195 นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ Mr.Mingpant Chayavichitsilp กรรมการ ส.อ.ท.
196 นายเมธา สิมะวรา Mr.Meatha Simavara กรรมการ ส.อ.ท.
197 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ Mr.Yongkiat Kitaphanich กรรมการ ส.อ.ท.
198 นายยงสิน ยุวธานนท์ Mr.Youngsin Yuwathanont กรรมการบริหาร
199 นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ Mr.Yuthana Silpsarnvitch กรรมการ ส.อ.ท.
200 ดร.รอด ฟูวงศ์เจริญ Dr.Rod Fuwongcharoen กรรมการ ส.อ.ท.
201 นายรังสรรค์  กันทัด Mr.Rangsan Kantad กรรมการ ส.อ.ท.
202 นายรัชวุฒิ กฤตสิน Mr.Ratchawut Kritsin กรรมการ ส.อ.ท.
203 นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล Mr.Rattakrai Limsiritrakul กรรมการ ส.อ.ท.
204 นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล Mr.Racean Suwanchoksakul กรรมการ ส.อ.ท.
205 นางริดา ศรีหล่มสัก Mrs.Rida Srilomsak กรรมการ ส.อ.ท.
206 นายรุ่งวิทย์  เติมพิทยาเวช Mr.Rungvit Termpittayavej กรรมการ ส.อ.ท.
207 นายรุจาธิตย์ สุชาโต Mr.Rujatit Suchato กรรมการ ส.อ.ท.
208 นายลำยอง  สอนโต Mr.Lamyong Sonto กรรมการ ส.อ.ท.
209 นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์ Mr.Wachirawit Sakuldeechotiwat กรรมการ ส.อ.ท.
210 นายวรนิยม วงศ์สุวรรณ์ Mr.Woraniyom Wongsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
211 นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล Mr.Worawut Navaslidkun กรรมการ ส.อ.ท.
212 นายวศิน คุณวาสี Mr.Vasin Khunvasi กรรมการ ส.อ.ท.
213 นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา Mr.Wacharin Jiaviriyaboonya กรรมการ ส.อ.ท.
214 นายวันชัย จิตตมานนท์กุล Mr.Wanchai Chittamanonkul กรรมการ ส.อ.ท.
215 นางวานิช หวังภัทราวานิช Mrs.Vanich Wangpatrananich กรรมการ ส.อ.ท.
216 นายวิกรม วัชระคุปต์ Mr.Wikrom Vajragupta กรรมการ ส.อ.ท.
217 นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ Mr.Vijith Lertpaiboolwong กรรมการ ส.อ.ท.
218 นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง Mr.Wichai Sakolvararungruang กรรมการ ส.อ.ท.
219 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ Mr.Wichao Rakphongpairoj รองประธาน-ส.อ.ท. งานต่างประเทศ
220 นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง Mr.Wichien Cherdchutrakuntong กรรมการ ส.อ.ท.
221 นายวิถี สุพิทักษ์ Mr.Withee Supithak กรรมการ ส.อ.ท.
222 นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ Mr.Virat Piyapornpaiboon กรรมการ ส.อ.ท.
223 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ Dr.Virat Chatdarong รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
224 นายวิรัช   เกลียวปฏินนท์ Mr.Viraj Klewpatinond กรรมการ ส.อ.ท.
225 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต Mr.Wirat Uanarumit รองประธาน-ส.อ.ท. งานเศรษฐกิจและวิชาการ
226 นางวิรัลพัชร  ศิริสุภเศรษฐ์ Mrs.Virulpath Sirisupaseth กรรมการ ส.อ.ท.
227 นายวิริยะ   โถสุวรรณจินดา Mr.VIRIYA  THOSUWONJINDA กรรมการ ส.อ.ท.
228 นายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ Mr.Wiroon Siwaphirunthep กรรมการ ส.อ.ท.
229 นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ Mr.Viroj Pipatchaisiri กรรมการ ส.อ.ท.
230 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ Mr.Wiwat Hemmondharop กรรมการบริหาร
231 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ Dr.Viwat Kromadit กรรมการ ส.อ.ท.
232 นายวิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ Mr.Vivat Atsavasirilert กรรมการ ส.อ.ท.
233 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา Mr.Visit Limlurcha กรรมการ ส.อ.ท.
234 นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน Mr.Vissanu Sunprugksin กรรมการ ส.อ.ท.
235 นายวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล Mr.Wisit Kittiwattanakul กรรมการ ส.อ.ท.
236 นายวีรชัย มั่นสินธร Mr.Veerachai Monsintorn กรรมการบริหาร
237 นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ Mr.Weerapong Tengrungson กรรมการ ส.อ.ท.
238 นายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา Mr.Wiraphong Rungsriwattana กรรมการ ส.อ.ท.
239 นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ Mr.Verachai Kunavichayanont รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
240 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ Mr.Veeradej Tejapaibul รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
241 นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ Mr.Veranij Luangratanacharoen กรรมการ ส.อ.ท.
242 นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ Mr.Veerapon Puangpitayavut รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
243 นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก Mr.Veerayuth Sookhawatako กรรมการ ส.อ.ท.
244 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ Mr.Wutthipong Sirisathit กรรมการ ส.อ.ท.
245 นางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ Miss Vutipun Achananuphap รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
246 นายเวทิต โชควัฒนา Mr.Vathit Chokwatana รองประธาน-ส.อ.ท. งานอาเซียนและโลจิสติกส์
247 นายศรศักดิ์ อังสุภานิช Mr.Sornsak Angsupanich กรรมการ ส.อ.ท.
248 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล Mr.Sakchai Unchittikul ประธาน-สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
249 นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม Mr.Sakchai Manojitngam รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
250 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ Mr.Saknarong Saengsangapong ประธาน-สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
251 นายศาณิต เกษสุวรรณ Mr.Sanit Kessuwan กรรมการ ส.อ.ท.
252 นางศิริพร ตันติพงษ์ Mrs.Siriporn Tantipong กรรมการ ส.อ.ท.
253 นายศุภชัย จินตนาเลิศ Mr.Supachai Jintanalert กรรมการ ส.อ.ท.
254 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร Mr.Suparat Sirisuwanangkura กรรมการ ส.อ.ท.
255 นายสงวน แสงวงศ์กิจ Mr.Sanguan Saengwongkij กรรมการ ส.อ.ท.
256 นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ Mr.Somkiat Kittitronsombat กรรมการ ส.อ.ท.
257 นายสมคิด รัตนประภาพร Mr.somkid Ratanaprapaporn กรรมการ ส.อ.ท.
258 นายสมชัย โอวุฒิธรรม Mr.Somchai Ovutthitham กรรมการ ส.อ.ท.
259 ดร.สมชัย ว่องอรุณ Dr.Somchai Wongaroon กรรมการ ส.อ.ท.
260 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Mr.Somchai Wangwattanapanich ประธาน-สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
261 นายสมชาย สุรเวคิน Mr.Somchai Surawakin กรรมการ ส.อ.ท.
262 นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ Mr.Somnuk Teangchatapun รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
263 นายสมนึก จันทวงศ์ Mr.Somnuk Jantavong กรรมการ ส.อ.ท.
264 นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ Mr.Somboon Pitayarangsarit กรรมการ ส.อ.ท.
265 นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ Mr.Somboon Treeporncharoen กรรมการ ส.อ.ท.
266 นายสมพงศ์ นครศรี Mr.Sompong Nakornsri รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
267 นายสมภพ ธีระสานต์ Mr.Somphop Thirasan กรรมการ ส.อ.ท.
268 นายสมโภชน์ อาหุนัย Mr.Somphote Ahunai ประธาน-สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
269 นายสมมาต ขุนเศษฐ Mr.Sommat Khunset กรรมการ ส.อ.ท.
270 นายสมยศ ชาญจึงถาวร Mr.Somyot Chanchungthaworn กรรมการ ส.อ.ท.
271 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ Mr.Somsak Srisuponvanit กรรมการบริหาร
272 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ Mr.Somsak Srisuponvanit กรรมการ ส.อ.ท.
273 ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน Dr.Somsit Moonsatan กรรมการ ส.อ.ท.
274 นายสมหวัง ถุงสุวรรณ Mr.Somwang Tungsuwan กรรมการ ส.อ.ท.
275 นายสมัย ลี้สกุล Mr.Smai Leesakul รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
276 นายสมิต ทวีเลิศนิธิ Mr.Smith Taweelerdniti กรรมการ ส.อ.ท.
277 นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ Mr.Sorakit Manbuphachat รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
278 นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ Mr.Sorasit Chalisarapong กรรมการ ส.อ.ท.
279 นายสราวุธ สงวนเผ่า Mr.Sarawut Sa-nguanpao กรรมการ ส.อ.ท.
280 ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Dr.Sampan Silapanad กรรมการ ส.อ.ท.
281 ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล Dr.Saisiri Siriviriyakul กรรมการ ส.อ.ท.
282 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช Dr.Saroge Vasuvanich กรรมการบริหาร
283 นางสาวัน ตัน Mrs.Sawan Tan กรรมการ ส.อ.ท.
284 นายสิทธิ์ วิวัฒน์รชตะ Mr.Sith Viwatrachata กรรมการ ส.อ.ท.
285 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ Mr.Sittichai Khowsurat กรรมการบริหาร
286 นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ Mr.Sittichai Daengprasert กรรมการ ส.อ.ท.
287 นายสิทธิพงษ์ เจียมศรีพงษ์ Mr.Sittipong Jaimsripong กรรมการ ส.อ.ท.
288 นายสิทธิศักดิ์ เหมืองสิน Mr.Sitthisak Muangsin กรรมการ ส.อ.ท.
289 นายสืบพงศ์ เกตุนุติ Mr.Suebpong Ketnute กรรมการ ส.อ.ท.
290 นายสุชาติ เตชานุรักษ์ Mr.Suchat Taechanuruk กรรมการ ส.อ.ท.
291 นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร Mr.Suchat Patanasittangur กรรมการ ส.อ.ท.
292 นายสุชาติ  จันทรานาคราช Mr.Suchart Chantaranakaracha รองประธาน-ส.อ.ท. งานแรงงาน
293 นายสุทิน พรชัยสุรีย์ Mr.Sutin Pornchaisuree กรรมการ ส.อ.ท.
294 ทพ.สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล Dr.Supoj Wangpreedalertkul กรรมการ ส.อ.ท.
295 นายสุพจน์ สิริธนาโชติ Mr.Suphot Siritanachot กรรมการ ส.อ.ท.
296 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี Mr.Supant Mongkolsuthree ประธาน ส.อ.ท.
297 นางสุภาณี จันทศาศวัต Mrs.Supanee Chantasasawat กรรมการ ส.อ.ท.
298 นายสุภาพ  สุวรรณพิมลกุล Mr.Suparp Suwanpimolkul กรรมการ ส.อ.ท.
299 นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร Mrs.Suphavadee Choksakulnimit กรรมการ ส.อ.ท.
300 นายสุมิดา บุรณศิริ Mr.Sumida Buranasiri รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
301 นายสุรเจตน์ แสงเจริญรัตน์ Mr.Surajed Saengcharoenrat กรรมการ ส.อ.ท.
302 นายสุรชัย โสตถีวรกุล Mr.Surachai Sothivorakul กรรมการบริหาร
303 ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Dr.Suracha Udomsak กรรมการ ส.อ.ท.
304 นายสุรเดช นิลเอก Mr.Suradej Ninek กรรมการ ส.อ.ท.
305 นายสุรเดช บุณยวัฒน Mr.Suradej Boonyawatana กรรมการ ส.อ.ท.
306 นายสุรพล  สุทธจินดา Mr.Surapol Suthajinda กรรมการ ส.อ.ท.
307 นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ Mr.Surin Sirichayanon กรรมการ ส.อ.ท.
308 นายสุริยน ศรีอรทัยกุล Mr.Suriyon Sriorathaikul กรรมการ ส.อ.ท.
309 นายสุวรรณ สุขประเสริฐ Mr.Suwan Sukaprasirt กรรมการ ส.อ.ท.
310 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน Mr.Suwatchai Wongcharoensin กรรมการ ส.อ.ท.
311 นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช Mr.Suvit Toraninpanich กรรมการ ส.อ.ท.
312 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ Mr.Settanun Ungkulpasvich รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
313 นายเสนีย์ แก้วพิจิตร Mr.Senee Kaewpichit กรรมการ ส.อ.ท.
314 นายแสงชัย  วิริยะอำไพวงศ์ Mr.Sangchai Wiriyaumpaiwong กรรมการ ส.อ.ท.
315 นายไสว ชัยชนะกล Mr.Swai Chaichanakol กรรมการ ส.อ.ท.
316 นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ Mr.Hasadin Suwatanapongched กรรมการ ส.อ.ท.
317 นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน Mr.Ong-arj Pongkijworasin กรรมการ ส.อ.ท.
318 นายองอาจ กิตติคุณชัย Mr.Ongart Kittikhunchai กรรมการ ส.อ.ท.
319 นายองอาจ อติเศรษฐ์ Mr.Ongart Atiset กรรมการ ส.อ.ท.
320 นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ Mr.Adirek Hongpoonpipat กรรมการ ส.อ.ท.
321 นายอดิศร ตันเองชวน Mr.Adisorn Tanengchuen กรรมการ ส.อ.ท.
322 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ Mr.Adisorn Apasuthirat กรรมการ ส.อ.ท.
323 นายอดุล ขาวละออ Mr.Adul K.laorr กรรมการ ส.อ.ท.
324 นายอติชาติ ไชยศุภรากุล Mr.Atichat Chaisuparakul กรรมการ ส.อ.ท.
325 นายอธิคม เติบศิริ Mr.Atikom Terbsiri กรรมการ ส.อ.ท.
326 นายอธิภูมิ  กำธรวรรินทร์ Mr.Adhipoom Kamthornvorarin กรรมการ ส.อ.ท.
327 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล Mr.Anucha Meekiatchaikun กรรมการ ส.อ.ท.
328 นายอเนน อึ้งอภินันท์ Mr.Anen Aung-aphinant ประธานกรรมการตรวจสอบ
329 นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ Mr.Aphichai Techanitisawad กรรมการ ส.อ.ท.
330 นายอภิชิต ประสพรัตน์ Mr.Apichit Prasoprat รองประธาน-ส.อ.ท. งานสมาชิกสัมพันธ์
331 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล Mr.Apiphop Phungchanchaikul รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
332 ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ Dr.Aphiwat Wangwiwat กรรมการ ส.อ.ท.
333 นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์ Mr.Amornphan Poolsawad กรรมการ ส.อ.ท.
334 นายอมฤต ฟรานเซน Mr.Amrait Franssen กรรมการ ส.อ.ท.
335 ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ Dr.Orapin Sermpraphasilp เหรัญญิก
336 ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ Dr.Attasit Korchaiyapruk กรรมการ ส.อ.ท.
337 น.ส.อรวรรณ ศิริวราสันติ์ Miss.Orawan Sirivarasant กรรมการ ส.อ.ท.
338 นางอรอนงค์ สุวัณณาคาร Mrs.Ornanong Suwannakarn กรรมการ ส.อ.ท.
339 นายอรินทร์ จิรา Mr.Arin Jira กรรมการ ส.อ.ท.
340 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ Mr.Aroon Eamsureya กรรมการ ส.อ.ท.
341 นายอโศก อุปัทยา Mr.Ashok Upadhya กรรมการ ส.อ.ท.
342 นายอสิ ตัณสถิตย์ Mr.Asi Thansathit รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
343 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ Mrs.Achana Limpaitoon กรรมการบริหาร
344 นางอัญชลี  ชาลีจันทร์ Mrs.Anjali Jalichandra กรรมการ ส.อ.ท.
345 นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ Mr.Athavudhi Hirunburana กรรมการ ส.อ.ท.
346 พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล MD.Amporn Jitapunkul กรรมการ ส.อ.ท.
347 นายอาณัติ โชติพัฒนกิจ Mr.Arnut Chotipattanakit กรรมการ ส.อ.ท.
348 น.ส.อารี โชติวงษ์ Miss.Aree Chotiwong กรรมการ ส.อ.ท.
349 ดร.อำนาจ ยะโสธร Mr.Amnart Yasothorn กรรมการ ส.อ.ท.
350 นายอำพล หอมปลื้ม Mr.Ampol Hompleum กรรมการ ส.อ.ท.
351 นายอิทธิพัทธ์  ศิริเสรีวัฒนา Mr.Itipat Sirisereewatana กรรมการ ส.อ.ท.
352 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Mr.Isares Rattanadilok Na Phuket กรรมการบริหาร
353 น.ส.อุนนดา พฤฒินารากร Miss.Aunada Phruttinarakorn กรรมการ ส.อ.ท.
354 นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ Mr.Ekachai Limpichotipong กรรมการ ส.อ.ท.
355 นายเอกสิทธิ์ สกุลเรืองศรี Mr.Eakkasith Skulruangsri กรรมการ ส.อ.ท.
356 นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร Mr.Akekasit Charoenkidkachorn กรรมการ ส.อ.ท.
357 นายเอนก สีเขียวสด Mr.Anek Seekiawsod กรรมการ ส.อ.ท.

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี Mr.Supant Mongkolsuthree ประธาน ส.อ.ท.
2 นายทวี ปิยะพัฒนา Mr.Thawee Piyapatana รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. ส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3 นายสุมิดา บุรณศิริ Mr.Sumida Buranasiri รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
4 นายสมพงศ์ นครศรี Mr.Sompong Nakornsri รองประธานอาวุโส ส.อ.ท.
5 นายอเนน อึ้งอภินันท์ Mr.Anen Aung-aphinant ประธานกรรมการตรวจสอบ
6 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Mr.Chaiwat Kovavisarach ประธาน-สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
7 นายถาวร ชลัษเฐียร Mr.Thavorn Chalassathien ประธาน-สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
8 นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา Mr.Thanarak Phongphatar ประธาน-สถาบันรหัสสากล (GS1)
9 นายปรีชา ส่งวัฒนา Mr.Pricha Songwatana ประธาน-สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
10 นายพิชิต บูรพวงศ์ Mr.Pichit Burapavong ประธาน-สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
11 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล Mr.Sakchai Unchittikul ประธาน-สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
12 นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ Mr.Saknarong Saengsangapong ประธาน-สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
13 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Mr.Somchai Wangwattanapanich ประธาน-สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
14 นายสมโภชน์ อาหุนัย Mr.Somphote Ahunai รองประธาน-สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
15 นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง Mrs.Kanit Muangkrachang รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
16 นายกรกฤช จุฬางกูร Mr.Kornkrit Jurangkool รองประธาน-ส.อท. งานพัฒนานักอุตสาหกรรม
17 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา Mr.Kitti Tangjitrmaneesakda รองประธาน-ส.อ.ท. งานกฎหมายและภาษี
18 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล Mr.Kriengkrai Thiennukul รองประธาน-ส.อ.ท. งานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
19 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen รองประธาน-ส.อ.ท. งานสื่อสารองค์กร
20 นายโฆษิต สุขสิงห์ Mr.Kosit Suksingha รองประธาน-ส.อ.ท. งานสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
21 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ Mr.Narongrit Phanichewa รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
22 ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ Mrs.Darat Vibhatakalasa รองประธาน-ส.อ.ท. งานสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
23 นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ Mr.Thawatchai Hengprasert รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
24 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Dr.Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
25 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล Mrs.Pimjai Leeissaranukul รองประธาน-ส.อ.ท. งานมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม
26 นายพีระ เพชรพาณิชย์ Mr.Peera Pechpanich รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
27 นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ Mr.Phairat Ueshooyos รองประธานส.อ.ท.และนายทะเบียน
28 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ Mr.Wichao Rakphongpairoj รองประธาน-ส.อ.ท. งานต่างประเทศ
29 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต Mr.Wirat Uanarumit รองประธาน-ส.อ.ท. งานเศรษฐกิจและวิชาการ
30 นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ Mr.Verachai Kunavichayanont รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
31 นายเวทิต โชควัฒนา Mr.Vathit Chokwatana รองประธาน-ส.อ.ท. งานอาเซียนและโลจิสติกส์
32 นายสมัย ลี้สกุล Mr.Smai Leesakul รองประธาน-ส.อ.ท. งานสำนักประธาน
33 นายสุชาติ  จันทรานาคราช Mr.Suchart Chantaranakaracha รองประธาน-ส.อ.ท. งานแรงงาน
34 นายอภิชิต ประสพรัตน์ Mr.Apichit Prasoprat รองประธาน-ส.อ.ท. งานสมาชิกสัมพันธ์
35 นายกฤษณ์  อิ่มแสง Mr.Kris Imsang รองประธาน-ส.อ.ท. งานคณะกรรมการ FTI Academy
36 นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr.Chartchai Panichewa รองประธาน-ส.อ.ท. งานคณะกรรมการ E-Commerce
37 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr.Montri Mahaplerkpong เลขาธิการ
38 ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ Dr.Orapin Sermpraphasilp เหรัญญิก
39 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม Mr.Kitkong Tantijaratwarodom กรรมการบริหาร
40 นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ Mr.Kriengkrai Veerarittiphan กรรมการบริหาร
41 นางเกศมณี เลิศกิจจา Mrs.Ketmanee Lertkitcha กรรมการบริหาร
42 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ Mr.Thaveekij  Jaturajarernkul กรรมการบริหาร
43 นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ Mr.Nakah Thawichawatt กรรมการบริหาร
44 นายนาวา จันทนสุรคน Mr.Nava Chantanasurakon กรรมการบริหาร
45 นางเบญจมาศ สมบูรณ์ Mrs.Benjamas Somboon กรรมการบริหาร
46 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา Dr.Piyanuch Malakul Na Ayuthya กรรมการบริหาร
47 นายพงษ์ชัย จินดาสุข Mr.Pongsak Chindasook กรรมการบริหาร
48 นายพากร วังศิราบัตร Mr.Phagorn Wangsirabat กรรมการบริหาร
49 น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ Miss.Pimnara Jiranithitnon กรรมการบริหาร
50 นายยงสิน ยุวธานนท์ Mr.Youngsin Yuwathanont กรรมการบริหาร
51 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ Mr.Wiwat Hemmondharop กรรมการบริหาร
52 นายวีรชัย มั่นสินธร Mr.Veerachai Monsintorn กรรมการบริหาร
53 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ Mr.Somsak Srisuponvanit กรรมการบริหาร
54 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช Dr.Saroge Vasuvanich กรรมการบริหาร
55 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ Mr.Sittichai Khowsurat กรรมการบริหาร
56 นายสุรชัย โสตถีวรกุล Mr.Surachai Sothivorakul กรรมการบริหาร
57 นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ Mrs.Achana Limpaitoon กรรมการบริหาร
58 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Mr.Isares Rattanadilok Na Phuket กรรมการบริหาร

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง
1 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ที่ปรึกษา
2 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ ที่ปรึกษา
3 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ที่ปรึกษา
4 นายถาวร ชลัษเฐียร ที่ปรึกษา
5 ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ที่ปรึกษา
6 ดร.ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษา
7 ดร.สมชัย ว่องอรุณ ที่ปรึกษา
8 นายอโศก อุปัทยา ที่ปรึกษา
9 พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล ที่ปรึกษา
10 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ
11 นางเกศมณี เลิศกิจจา รองเลขาธิการ
12 ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการ
13 นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ รองเลขาธิการ
14 นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ
15 นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการ
16 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ
17 นางกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช รองเลขาธิการ
18 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองเลขาธิการ
19 ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย รองเลขาธิการ
20 ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง รองเลขาธิการ
21 นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง รองเลขาธิการ
22 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการ
23 นายปรัชญา อรเอก รองเลขาธิการ
24 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ
25 น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองเลขาธิการ
26 นายพิภพ โชควัฒนา รองเลขาธิการ
27 นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการ
28 นายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการ
29 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ รองเลขาธิการ
30 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ รองเลขาธิการ
31 นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ รองเลขาธิการ
32 น.ส.วุฒิพรรณ อาชานานุภาพ เลขาธิการ
33 นายศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองเลขาธิการ
34 นายสุวัฒน์ มีมุข รองเลขาธิการ
35 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ รองเลขาธิการ
36 น.ส.อรทัย พูลทรัพย์ รองเลขาธิการ
37 นายอสิ ตัณสถิตย์ รองเลขาธิการ

 

X
X