เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจไทยยุโรป และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทยยุโรป ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพื่อเข้าแนะนำตัวในโอกาสการเริ่มจัดตั้งสภาธุรกิจไทยยุโรป ภายใต้กรอบของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)

ทางคณะฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านทูตที่ตอบรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักด์แก่สภาธุรกิจฯ และเรียนขอคำปรึกษา ในประเด็นสำคัญต่างๆ โดยเน้นการเสริมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคยุโรป การอำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ การผลักดันโอกาสการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (Thai-EU FTA) การพัฒนาภาคธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตาม BCG (Bio, Circular and Green) Economy Model อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงข้อกังวลของสหภาพยุโรปต่อบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้คณะผู้แทนฯ ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของภาครัฐบาลไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

X
X