เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ , กลุ่มฯ ก๊าซ และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้มีการหารือในเรื่องของการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาแอร์ระเบิด เนื่องจากปัจจุบันยังมีข่าวเกี่ยวกับการบาดเจ็บของช่างแอร์ ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดวิธี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำ บันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมถึงร่วมกันศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนผู้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ ร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว และหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือ ต่อไป

X
X