10 มีนาคม 2563 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีวาระ 2 ปี (2563-2565) และหารือแนวทางการดำเนินงาน รับฟังนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกลุ่มฯ หารือแนวทางการบูรณาการเชิงลึกด้านฐานข้อมูลผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และขอให้กระทรวงฯ ร่วมผลักดันด้านตลาดเครื่องมือแพทย์ไทยในเชิงนโยบาย

       ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ทั้งในด้าน การกระตุ้นอุปสงค์ สนับสนุนอุปทาน และ สร้างปัจจัยสนับสนุน รวมถึงได้มีการวาง Roadmap ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการพัฒนา แบ่งเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในปีงบประมาณ 2563-2564 โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ SME ด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือ สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

X
X