กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ คาดการณ์ สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์หลัง COVID-19

          11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (รองประธาน ส.อ.ท.) และนายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้กับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

          โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในช่วงโควิด-19 อาทิ การขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และวัตถุดิบ ปัญหา Supply Chain และ Logistic ภายในประเทศ และปัญหายอดขายตกต่ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และผู้ผลิตในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

X
X