17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่ประชุมสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ กลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้นำเสนอ ภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในช่วง COVID-19 โอกาสในระยะสั้นและระยะยาวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และการคาดการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

X
X