15 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัด การประชุมสมัชชา BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพิธีลงนาม ความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทย ในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านจากการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นการร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน เช่น ปรับแก้กฎหมาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาด มาตรการทางการเงิน การเร่งรัดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ผลักดันเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาเรื่อง “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย

      ในงานได้กล่าวถึง 9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ  คือ

  1. การเกษตร
  2. อาหาร
  3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  4. ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม
  5. ยาและวัคซีน
  6. เครื่องมือแพทย์
  7. การท่องเที่ยว
  8. เศรษฐกิจหมุนเวียน
  9. เศรษฐกิจสร้างสรรค์

      สำหรับการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยด้านเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน BCG เครื่องมือแพทย์ ได้เชิญ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี เภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และคณะกรรมการกลุ่มอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมและได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานทั้ง 4 ชุด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยอย่างน้อย 30% จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยนวัตกรรมและผลิตในประเทศสร้างรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประมาณ 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ

X
X